ENSENYAMENT DE PEDAGOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura:

Codi de l'assignatura: 11012114

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE LA DEFICIÈNCIA MENTAL

Professora: Sònia López

Període lectiu / nivell / tipus: primer quadrimestre, tercer curs, obligatòria

 

Programa:

 

1.  Introducción a la deficiencia mental

1.1. Notas históricas

1.2. Definición y clasificaciones

2.  Desarrollo psicológico y retraso mental

2.1. Desarrollo motor

2.2. Desarrollo cognitivo

2.3.Desarrollo del lenguaje

2.4.Desarrollo socioafectivo y de la personalidad

 

Objectius:

 

·    Familiaritzar-se amb els conceptes clau i evolució històrica de la deficiència mental.

·    Conèixer les principals implicacions del retard mental per al desenvolupament psicològic de la persona.

·    Conèixer procediments d’avaluació de la deficiència mental.

 

Bibliografia:

 

Giné, C. (1997). El retard mental. En C. Giné (Ed.). Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona: Ediuoc.

Palacios, A.; Marchesi, A. y Coll, C. (1990). Desarrollo psicológico y educación. Volumen III: Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.

Cunningham, C. (1990). El Síndrome de Down: Una introducción para padres. Barcelona: Paidós.

Verdugo, M.A. (1995). Evaluación y tratamiento en el retraso mental. En M.A. Verdugo (1995). Personas con discapacidad: perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Heward, W. (1998). Niños excepcionales. Una introducción la educación especial. Madrid: Prentice-Hall (capítulo 4).

 

Mètodes d'ensenyament:

 

Les classes seguiran un format de lliçó magistral, complementades en alguns casos amb la presentació de vídeos o d’altres activitats.

 

Tipus d'avaluació:

 

Examen final de caràcter obert (entre quatre i sis preguntes curtes).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà

Número de crèdits ECTS: 1,5