ENSENYAMENT DE PEDAGOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11012124

Codi de l'assignatura: 11012124

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ

Professor: Enric Valls Giménez

Període lectiu: Segon quadrimestre (2003-04)

Nivell: Tercer curs

Tipus: OBLIGATORIA

 

Programa de continguts:

1.L'estudi psicològic dels processos educatius. Psicologia de l'educació i Psicologia de la instrucció.

2.L'anàlisi i explicació psicològica dels processos d'ensenyança i aprenentatge escolars. Teories de l'aprenentatge. La concepció constructivista de l'aprenentatge i l'ensenyança escolar

3.Factors de naturalesa personal implicats en l'aprenentatge  escolar. Els coneixements previs de l'alumnat. L'activitat cognitiva i les estratègies d'aprenentatge. La regulació dels aprenentatges. La disposició favorable a aprendre: trobar-hi sentit. La capacitat intel·lectual, les intel.ligències.

4.Factors de naturalesa interpersonal implicats en l'aprenentatge  escolar. Les interaccions professor-alumne; els mecanismes d'influència educativa.  El discurs educatiu Les interaccions alumne-alumne

5.Els continguts d'aprenentatge escolar. Les dimensions d'aprenentatge dels diferents tipus de continguts

 

Objectius:

·Analitzar i valorar les aportacions de la psicologia a  l'estudi dels processos educatius. Fer-se amb una explicació global dels processos de canvi ocorreguts com a conseqüència de participar en activitats educatives escolars. Reconèixer la influència de determinats factors psicològics personals i interpersonals implicats en l'aprenentatge

·Treure profit de l'assignatura de cara a la realització d'aprenentatges significatius com a estudiants i a l'adquisició d'un pensament pràctic i de la competència professional com a educadors.

·Desenvolupar de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a educador i conrear determinades actituds al respecte.

 

Bibliografia:

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (comp.) (2001): Desarrollo psicológico y educación. 2 Psicologia de la educación escolar.  Madrid: Alianza Editorial (2ª edición)

COLL, C. i alt. (1996): Psicologia de la instrucció. Barcelona: EDIUOC.

GONZALEZ, J.A. i altres (ed.) (1996): Psicologia de la instrucción Barcelona: EUB, S.L.

POZO, J.I. (1996): Aprendices y maestros. Madrid: Alianza

REIGELUTH, Ch.M. (ed.) (2000): Diseño de la instrucción, Teorías y modelos. (vol I i II) Madrid: Santillana.

RODRIGO, M.J., ARNAY, J. (comp.) (1997): La construcción del conocimiento escolar. Barcelona: Paidos.

SANTROCK (2001) Psicologia de la educación. Madrid: McGraw-Hill

 

Mètodes d'ensenyament:

Els principals instruments metodològics per al seguiment i aprofitament de l'assignatura són aquests:
- L'assistència a classe i la participació en el desenvolupament de les activitats de l'aula.
- El treball en equip, amb motiu de l'estudi i de la realització de les activitats pràctiques

- El compromís personal en l'avaluació
- La lectura profitosa de textos específics i dels articles de la Guia d'assignatura

- El diari personal

- Les presentacions en Power Point a classe.

 

Tipus d'avaluació:

Activitats d'avaluació continuada (equivalent al 90% del valor de la qualificació final)

Presentació dels exercicis i activitats pràctiques en forma de Dossier

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

 

Número de crèdits ECTS: 3