ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

MOTIVACIîN Y SATISFACCIîN LABORAL

Codi de l'assignatura: 11022027

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN GRUPS I ORGANITZACIONS

Professor: Dr. Joan BOADA i GRAU

Període lectiu: Q2

Nivell: 4t

Tipus: Obligatoria

 

Programa:       1.- Evolució Històrica.

                        2.- Delimitació i categorització del grups.

                        3.- Gènesi i formació dels grups a les organitzacions.

                        4.- Equips de Treball.

                        5.- Cercles de Qualitat.

                        6.- Grups de Treball Autònoms.

                        7.- Tècniques grupals aplicades a l'organització.

 

Objectius:

            1.-Integrar els continguts bàsics del programa.

            2.-Dominar alguns mètodes de recerca en l'àmbit esmentat.

            3.-Aplicació pràctica y empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

 

Bibliografia:

 

Boada, J. (2000) Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos. Barcelona: PPU.

Boada, J. (Dir.) (2001) Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Grove, A. (1989) Las relaciones interpersonales en el trabajo. Bilbao: Deusto.

Katz, D. y Kahan, R.L. (1983) Psicología social y de las organizaciones. México: Trillas.

López Mena, J. L. (1990) La intervención psicológica en la empresa. Barcelona: Martínez Roca.

Núñez, J. (1988) El aspecto humano en la organización. Barcelona: Herder.

Peiró, J.M. (1990) Psicología de la Organización. Madrid: UNED.

 

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica, lectura d'articles, cassos pràctics i grups de treball.

 

Tipus d'avaluació:

            -Exàmen teòric escrit (test 90% de la nota final).

            -Pràctiques (Avaluació: Apte/No Apte. 10% de la nota final).

 

Llengua en que s'imparteix: Català.

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits (2 teòrics + 1 pràctics)