ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022113

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA

Professor/a: Fernando José Revillas Ortega

Període lectiu:Quatrimestre

Nivell: 4art. Curs - 2n cicle

Tipus: Troncal

 

Programa:

 1. Acotació de la Psicologia Social Aplicada.
 2. Aspectes Històrics de la Psicologia Social Aplicada.
 3. Models d'aplicacions psicosocials.
 4. Àmbits d'intervenció.
 5. Model teòric de la Psicologia de l'esport.
 6. Història de la Psicologia de l'Esport.
 7. Rol professional del psicòleg de l'esport.
 8. Psicologia de l'Entrenament i la Competició esportiva.
 9. Psicologia de l'Arbitratge i Judici esportius.
 10. Història de la Psicologia Social Aplicada a la Seguretat Vial.
 11. La Selecció Psicològica dels conductors a Espanya.
 12. Psicologia Social Jurídica.
 13. Psicologia Social Ambiental.

 

Objectius:

 1. Identificar les diferents àrees de treball de la Psicologia Social Aplicada.
 2. Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic de les diferents àrees de treball.
 3. Identificar problemes als diferents camps de la Psicologia Social Aplicada i elaborar estratègies per resoldre'ls mitjançant procediments del mètode científic.
 4. Comprendre l'aplicació en l'àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació de la futura integració al món laboral.

 

Bibliografia:

 1. Alvaro, J. L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.) (1996). Psicología Social Aplicada. Madrid: McGraw-Hill / Interamericana de España.
 2. Clemente Díaz, M. (1992). Psicología Social Aplicada. Madrid: Eudema Universidad.
 3. Riera, J. (1985). Introducción a la Psicología del Deporte. Barcelona: Martínez Roca.
 4. Montoro, L., Carbonell, E., Sanmartín, J. y Tortosa, F. (eds.) (1995). Seguridad Vial: del factor humano a las nuevas tecnologías. Madrid: Síntesis Psicología.
 5. García, M. (Comp.) (1993). Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos. Madrid: Eudema.

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, treball pràctic, discussió.

 

Tipus d'avaluació: examen escrit tipus test (70%) del valor final, treball pràctic (30%) del valor final de la nota.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: castellà

Núm. de crèdits ECTS: 6