ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022120

Nom de l'assignatura: Raonament i Solució de Problemes

Professor/a: Josep Demestre Viladevall

Període lectiu: 2on quadrimestre

Nivell: 4art curs

Tipus: troncal

 

Programa:

1. Psicologia del Raonament

1.1 Lògica i Raonament
1.2 Raonament Deductiu
1.3 Raonament Inductiu

2. Raonament Deductiu

2.1 Raonament Condicional
2.1.1 Teories de Raonament Condicional
2.2 Raonament Sil·logístic
2.3 Raonament sobre Relacions
2.3.1 Problemes de sèries de tres termes

3. Comprovació d'hipòtesis

3.1 Les tres tasques de Peter Wason
3.1.1 La tasca de selecció
3.1.2 El problema THOG
3.1.3 El problema 2-4-6

4. Raonament Probabilístic

4.1 Nocions bàsiques de la Teoria de la Probabilitat
4.2 Els heurístics de Kahneman i Tversky
4.2.1 Representativitat
4.2.1.1 Fal·làcia de la conjunció
4.2.2 Disponibilitat
4.2.3 Ancoratge i ajust

5. Presa de Decisions

5.1 Teoria de la Utilitat

6. Raonament Analògic com a Solució de Problemes

 

Objectius:

Aquesta assignatura està dirigida a l'estudi dels anomenats "processos mentals superiors" de la cognició humana, com són els processos de raonament i solució de problemes, sempre presents quan un ésser humà intenta prendre una decisió o resoldre un problema. Considerant que la conducta cognitiva humana és racional en la mesura en què està destinada a la consecució de determinats objectius, és necessari tenir en compte el valor adaptatiu que els processos de raonament i solució de problemes tenen per al subjecte. Per això, analitzarem totes aquelles operacions i mecanismes implicats en el raonament humà en funció dels problemes que el subjecte intenta resoldre.

L'assignatura abordarà les principals teories i paradigmes experimentals que estan a disposició del psicòleg del raonament i podrem interpretar amb rigor els resultats obtinguts pels diferents paradigmes. Indubtablement, l'univers de problemes que defineixen avui el camp d'estudi de la psicologia del raonament i la solució de problemes superaria clarament qualsevol programa pensat per a un quadrimestre acadèmic. Malgrat això, intentarem examinar una mostra suficientment representativa d'aquests problemes, seleccionant sempre aquells que tenen una major significació teòrica i/o empírica, convençuts de que solament d'aquesta manera es podrà obtenir una visió panoràmica, però prou completa, d'aquesta disciplina.

 

Bibliografia:

Carretero, M., Almaraz, J. y Farnández Berrocal, P. (1995). Razonamiento y comprensión. Madrid Trotta.

Carretero, M., García-Madruga J.A. (1984). Lecturas de psicología del pensamiento. Madrid. Alianza Editorial.

Fernández Berrocal, P. (2001). Manual práctico de psicología del pensamiento. Barcelona. Ariel Practicum.

Fernández Berrocal, P. (1995). Prácticas de psicología cognitiva. Pensar. Madrid. McGraw Hill.

Garnham, A., Oakhill J. (1994) Manual de psicología del pensamiento. Barcelona. Paidós.

González Labra, M. J. (1998). Introducción a la psicología del pensamiento. Madrid. Trotta.

Johnson-Laird, P. N. (1990). El ordenador y la mente. Introducción a la ciencia cognitiva. Barcelona. Paidós.

Santamaría, C. (1995). Introducción al razonamiento humano. Madrid. Alianza Editorial.

Wason, P. C. y Johnson-Laird, P. N. (1981). Psicología del razonamiento: estructura y contenido. Madrid. Debate.

 

Pràctiques:

Les pràctiques que es realitzaran a l'aula estaran destinades a examinar amb deteniment les tasques experimentals més característiques de la disciplina ("Raonament Condicional", "Silogismes", "El biaix de proporció", "Problema THOG", "Tasca de selecció", etc) i a replicar en la mesura del possible els experiments basats en elles. Les investigacions sobre raonament i solució de problemes consisteixen en presentar tasques molt variades i avaluar les respostes en funció de diferents criteris (teories normatives). A les classes pràctiques es demanarà als alumnes que facin aquestes tasques i es comentaran les respostes a la llum de les teories que s'aniran presentant a les classes teòriques.

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques presencials.

Tipus d'avaluació: Examen tipus test amb preguntes que també inclouen les pràctiques.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català.

Núm. de crèdits ECTS: 3