ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

CURS 2002-2003

Codi de l'assignatura: 11022121

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN PROCESSOS I CONTEXTOS D'APRENENTATGE

Professora: Sra. Monserrat Moya Claravalls

Període lectiu: 2002-2003

Nivell: 2on. Cicle

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

1. Conceptualizació de la Intervenció Psicoeducativa.

2. Intervenció psicopedagògica en els processos de construcció del currículum.

3. Les estratègies d'aprenentatge.

4. Les estratègies d'aprenentatge i les seves relacions amb els aspectes motivacionals: determinants personals i contextuals.

5. Intervenció psicoeducativa a les habilitats socials: avaluació de les habilitats socials i competència social, aprenentatge cooperatiu i les estratègies socials.

 

Objectius:

1.      Conèixer la intervenció psicopedagògica segons la LOGSE

2.      Considerar les estratègies com a mediadors cognitius que faciliten l'acció dels diferents processos e gestió del coneixement.

3.      Identificar-se com a agent fonamental dins de la intervenció del processos d'aprenentatge.

4.       

Bibliografia:

ALONSO, J. (1992) Motivar en la adolescencia: teoría, evaluación e intervención. Madrid: UAM Colección de bolsillo

MONEDERO, C. (1994) Las estrategias de aprendizaje. Barcelona: Domènech.

MONEDERO, C. (1997) Les estratègies d'aprenentatge.Barcelona: UOC.ç

NOVAK, J.D. & GOWIN, D.B. (1988) Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez.

POZO, J.I. (1996) Aprendices y maestros. Madrid: Alianza.

 

Tipus d'avaluació:

Examen teòric que correspon al 70% de l'assignatura.

Treball pràctic correspon al 30% de l'assignatura.

És necessari aprovar l'examen teòric per fer la mitja.

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques (recolçada amb materials audiovisuals quan sigui necessari) i discussions en petits grups.

 

Llengua en que s'imparteix: Català

Núm. de crèdits ECTS: 1,5 + 1,5 (pràctic)