ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Programes

Codi de l'assignatura: 11022206

Nom de l'assignatura: Mètodes Informàtics en Psicologia

Professor/a: Fàbia Morales Vives

Període lectiu: Segon quadrimestre

Nivell:

Tipus: optativa

 

Programa:

Es pretén estudiar l'aplicació de l'ordinador i la informàtica en la Psicologia actual, partint de l'ús de programes bàsics, com l'Excel, per l'anàlisi de variables psicològiques. A més del bloc teòric, relacionat amb la redacció d'enquestes, l'assignatura es centra al voltant de tres temàtiques principals: el control i l'administració de tasques experimentals; el disseny de tests informatitzats i, finalment, l'anàlisi informàtic de les respostes dels individus a enquestes.

 

Blocs de l'assignatura:

 

1 Introducció teòrica: metodologia correlacional, tipus d'enquestes i redacció d'ítems.

2 L'ordinador i el seu funcionament

3 Implementació i disseny de tests informatitzats

4 Anàlisi dels resultats d'una enquesta.

 

Objectius:

Formar a l'alumne en el coneixement i la utilització de les noves tecnologies en l'àmbit de la Psicologia actual. Aquesta assignatura no incorpora coneixements nous en l'àmbit de la Psicologia ni la metodologia. Més aviat ensenya a l'alumne a posar en pràctica els coneixements que ha adquirit durant la carrera.

 

Bibliografia:

Algarabel, S. y Sanmartín, J. (1990) Métodos Informáticos en Psicología. Madrid: Pirámide.

Bernstein, I.H. y Havig P. (1999). Computer literacy: getting the most from your PC. London: Sage.

Birnbaum, M.H. (2000). Psychology Experiments on the Internet. San Diego, CA: Academic Press.

Olea, J., Ponsoda, V. y Prieto, G. (1999), Tests Informatizados: fundamentos y aplicaciones. Madrid: Pirámide.

Ríos, D., Ríos, S. Y Martín, J. (1997). Simulación: métodos y aplicaciones. Madrid: Ra-Ma.

 

 

Mètodes d'ensenyament: classes teòriques i pràctiques impartides a l'aula d'informàtica.

Tipus d'avaluació: per la nota final només es valorarà el treball pràctic. L'assistència a les classes teòriques i pràctiques no és obligatòria.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6