ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022212

Nom de l'assignatura: TÈCNICA PSICOANALÍTICA

Professor/a: Inés Tomás Alabart

Període lectiu: quart curs - segon quadrimestre

Nivell: segon cicle

Tipus: Optativa

 

Programa:

1.         La tècnica psicoanalítica com a instrument terapèutic: possibilitats i límits.

2.         El síntoma i els camins per a la seva formació.

3.         El concepte d'identificació: la seva importància en l'estructura clínica i en la cura analítica.

4.         Pràctica analítica: transferència, resistència i interpretació.

5.         El final del tractament.

6.         Historials clínics.

7.         Especificitats de la psicoanàlisi en nens.

 

Objectius:

- Coneixement de la tècnica psicoanalítica com a instrument terapèutic.

- Les seves possibilitats i límits d'aplicació.

- Apropar-se a la tasca del psicoanalista en funció de la psicopatologia que se li presenti.

 

Bibliografia:

FREUD, S. Obras completas (els textes referents a temes del programa) Ed. Amorrorta

BELINSKY: "El psicoanálisis y los límites de su formalización". Paidós.

NASIO: "Cómo trabaja un psicoanalista". Paidós

 

Mètodes d'ensenyament: (classe teòrica, seminari, laboratori, treball de camp, projecte, ensenyament a distància i altres mètodes): classe teòrica i altres mètodes (audiovisuals).

 

Tipus d'avaluació: (50%) examen escrit i (50%) treball pràctic.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: castellà i català

Núm. de crèdits ECTS: 6