ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11012121

Codi de l'assignatura: 11022231

Nom de l'assignatura: ASPECTES PSICOLÒGICS DE L'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Professor/a: M. Teresa Molas Capdevila

Període lectiu: 4t curs - 2n quadrimestre

Nivell: 2n cicle

Tipus: Obligatòria (Pedagogia) / Optativa (Psicologia)

 

Programa:

 

Els continguts d'aquesta assignatura giren entorn a tres apartats:

 

- en primer lloc es fa un plantejament del treball de la societat actual,

- en segon terme ajuda a l'alumnat a conèixer les capacitats, interessos i aptituds dels alumnes en diferents nivells,

- i, finalment, intenta donar informació als alumnes de les diferents sortides vocacionals-professionals i acadèmiques.

 

Objectius:

- Definir i aplicar conceptes bàsics com treball, producció, treball domèstic,...

- Resumir les diferents vies escolars existents i les oportunitats de promoció.

 

Continguts:

 

Bloc1

Què és l´orientació professional

Aspectes psicològics de l´orientació

Bloc2

Aprendre a prendre decisions a partir dels següents passos:

1.- La presa de decisions.

2.- Definició del problema decisori.

3.- establiment d´un pla d´acció.

4.- Autoconeixement (autoconcepte, interessos, valors, aptituds, personalitat...)

5.- Investigació de les possibilitats existents.

6.- Descobriment de les conseqüències i risc.

7.- Decisió final.

 

Bloc 3

1.      Eysench, AH, Eysench,SB, Cuestionario de personalitat TEA.

2.      Test EPQ.

3.      Qüestionari d´interessos professionals. Thurstone.

4.      Inventari personal de Holland.

5.      Kuder, TEA.

 

Bloc4

La dinàmica de grups, eina per un millor autoconeixement.

 

Bloc5

Tècniques per a l´organització de conferències informatives dirigides als alumnes, pares i tutors.

 

Bloc 6

1.      El treball a la societat actual.

2.      Recerca d´informació sobre estudis i feina.

3.      Coneixements del mercat laboral i recursos formatius.

 

Bibliografia:

 

Alvarez,m (1996) "Orientación professional" Barcelona. Ed. Cedes.

Mckay,M i Fanning,M (1991) "Autoestima, evaluación y mejora". Barcelona. Ed Martínez Roca.

Montané, J (1993) "Orientación ocupacional" Barcelona Ed CEAC.

Quintana, J (1992) "El proceso de selección de personal en selección y evaluación" Valencia. Promolibro.

Rodriguez moreno,M (1994) "Programas para enseñar a tomar decesiones" Barcelona. Ed Laertes.

"Estudiar a Catalunya". Departament d'Ensenyament (2000)

Generalitat de Catalunya. Departament d´Ensenyament (CFGM, CFGS, Batxillerats, Universitats)

 

Mètodes d'ensenyament: classes teòriques i pràctiques fruit de l´experiència del professor que imparteix l´assignatura.

 

Tipus d'avaluació: : l'avaluació serà continuada.

Es valorarà mitjançant un projecte de treballl que els alumnes realitzaran a casa i exposaran a classe.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 1,5