ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022251

Nom de l'assignatura: TÈCNIQUES DE FORMACIÓ PERSONAL

Professor: Dr. Joan Boada i Grau.

Període lectiu: Segon Quadrimestre

Nivell: 4t curs

Tipus: Optativa

Programa:

 

1.-Estratègia empresarial, Qualitat i Formació.

2.-Formació vs Organització.

3.-Formació vs Individu.

4.-Formació, Aprenentatge i Innovació.

5.-Formació i Habilitats Psico-laborals.

6.-Models de Formació.

7.-Disseny de Plans de Formació.

8.-Problemàtica derivada de la implementació de la formació.

 

Objectius:

1.-Integrar els continguts bàsics del programa.

2.-Dominar alguns mètodes de recerca en I'àmbit esmentat.

3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

 

Bibliografia:

Boada, J. (2000) Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos. Barcelona: PPU.

Boada, J. (Director) (2001) Capital Humano: 52 casos prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Buckley, R. y Caple, J. (1991) La formación. Teoría y práctica. Madrid: Díaz de Santos.

Del Pozo, P. (1993) Formación de formadores. Eudema : Madrid.

Edwards, W. (1983) Manpower Planning. London - Wiley & Sons.

Goldstein, I. L. (1986) Training in organization. Needs assessment, development and evaluation. California : Brooks / Cole Publisching Company.

Goldstein, I. L. (1989) Critical training Issues: Past, Present and Future. In I.L. Goldstein et al. Training and Development in Organizations. San Francisco . Jossey-Bass : Pub.

Goidstein, I. L. (1991)Training in Work Organizations. In M.D. Dunnette & L.M. Hough (Eds.) , Handbook of Industrial and Organizational Psychology. California: Consulting Psychologists Press, Inc., Vol 2, pp. 507-620.

Iribarne, A. d' (1989) La competitivité.- Défi Social, Enjeu Educatif. París - CNRS.

London, M y Bassman, E. (1989) Retraining Midcareer Workers for the Future Workplace. In I. L. Goldstein et al. Training and Development in Organizations. San Francisco: Jossey-Bass Pub.

 

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica, lectura d'articles, casos pràctics, grups de treball.

 

Tipus d'avaluació: Continuada i presencial (Teoria 50% i pràctica 50%).

 

Llengua en què s'imparteix: català.

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits (2 teòrics + 1 pràctic).