ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l´assignatura: 11022255

Nom de l´assignatura: PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES

Professor/a: Joaquim Maria Solé i Montserrat

Període lectiu: 4t curs / 2n quadrimestre

Nivell: 2º cicle. Fonaments de Neurociència, Psicofisiologia Humana I i II

Tipus: Optativa

 

Programa:

 

1. Psicofarmacologia

 

1.1. Introducció a la psicofarmacologia clínica

1.2. Farmacocinètica i Farmacodinàmica dels psicofàrmacs

1.3. Ansiolítics, sedants i hipnòtics

1.4. Antidepressius i timolèptics

1.5. Tractament psicofarmacològic del Trastorn obsesiu compulsiu i dels trastorns fòbics

1.6. Antipsicòtics

1.7. Potenciadors cognitius.

 

2. Drogodependències.

 

2.1. Terminologia. Factors causals.

2.2. Bases psicofisiològiques de la conducta adictiva

2.3. Trastorns per alcohol

2.4. Trastorns per opiacis

2.5. Trastorns per cocaïna

2.6. Trastorns per drogues de síntesi i d`altres psicoestimulants

2.7. Trastorns per cannabis

2.8. Trastorns per al.lucinògens

2.9. Trastorns per nicotina

2.10. Trastorns per solvents volàtils

2.11. Abordatge terapeùtic de les drogodependències

 

Objectius: Introducció al coneixement dels fàrmacs emprats en el tractament de diverses entitats psicopatològiques

Introducció al coneixement de les conductes adictives per substàncies.

 

Bibliografia:

Sthal SM. Psicofarmacologia esencial. Bases neurocientíficas y aplicaciones clínicas. Barcelona: Ed. Ariel; 1998.

Janicak PG. Handbook of Psichofarmacotherapy. LWW; 1999.

Galanter M. The American Psychiatric Press Textbook of substance abuse treatment. AWPP, 1999.

 

Mètodes d´ensenyament: classe teòrica, laboratori, seminari.

 

Tipus d'avaluació: examen escrit tipus test(70%) i temes a desenvolupar(30%).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm de crèdits ECTS: 6