ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11091017

Nom de l'assignatura: ASPECTES EVOLUTIUS I EDUCATIUS DE LA DEFICIÈNCIA MOTÒRICA

Professora: ÒSCAR ASOREY MARTÍNEZ

Període lectiu / nivell / tipus: 1Q (Anual) - 2n curs - Troncal

 

Programa:

Tema 1. El nen amb deficiència motòrica delimitació conceptual

Tema 2. El sistema neuromotor

Tema 3. El desenvolupament motòric normal

Tema 4. Classificació i incidencia de la deficiència motòrica

a) Els trastorns motors: paràlisi cerebral, miopaties, espina bífida,…

i. Descripció
ii. Etiología

b) Els trastorns psicomotors: la lateralitat, l'esquema corporal,…

i. Descripció
ii. Etiología

Tema 5. L'avaluació a l'aula del nen amb deficiencia motòrica

 

Objectius:

Que l'alumne/a adquireixi els coneixements bàsics de la deficiència motriu i les implicacions que aquestes comporten en el desenvolupament del nen, així com les dificultats d'aprenentatge que poden derivar-se'n.

 

Bibliografia:

AGUADO, A. y ALCEDO, A. (1995). Las personas con discapacidad física. En M. A. Verdugo (Ed.) Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

AGUADO, A. y ALCEDO, A. (1995). La intervención en discapacidad física. En M. A. Verdugo (Ed.) Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

ARRIAZU, L. Et al. (1990). El niño paralítico cerebral: Función del maestro e integración..Madrid: CEPE.

BASIL, C. Y RUIZ, R. (1985). Sistemas de comunicación no vocal. Para niños con disminuciones físicas. Madrid: Fundesco.

BUSTOS, C. (1988). Reeducación del habla y del lenguaje en el P.C. Madrid: CEPE. Bobath B. (1994). Desarrollo motor en distintos tipos de parálisis cerebral. Panamericana: Madrid.

CELDRAN, M.I. Y PIQUERAS, A. (1988). Sistema BLISS: lecto-escritura y comunicación. Alternativas para la comunicación. ATAM-FUNDESCO, 6, 7-8.

Cerda M. (1990). Niños con necesidades educativas especiales. Promolibro: Valencia

Cerda M. (1990). Niños con necesidades educativas especiales. Promolibro: Valencia

Cobos (1995). El desarrollo motor y sus alteraciones. Pirámide: Madrid

Cratty (1982). Desarrollo perceptual y motor en niños. Paidós: Barcelona

FINNIE, N. (1987). Atención en el hogar del niño con parálisis cerebral. La prensa médica Mexicana: México.

HEHNER, B. (1985). Símbolos BLISS. Diccionario Guía. Madrid: Publicaciones del MEC.

MAYER, M.A. (1985). S.P.C. Símbolos Pictográficos para la comunicación (no vocal). Madrid: Servicio de Publicaciones del MEC.

PUIG DE LA BELLACASA, R. (1987). Aproximación a la comunicación aumentativa. Madrid: FUNDESCO.

PUYUELO SANCLEMENTE, M. (1988). Logopedia y parálisis cerebral infantil. En J. PEÑA (Ed). Manual de Logopedia. Barcelona: Masson.

Revista Infancia y Aprendizaje (1993). Monográfico de SAAC. Infancia y Aprendizaje, 64.

Roca J( 1983). Desenvolupament motor i psicològic. INEF Barcelona. Generalitat de Catalunya.ROSA, A.; MONTERO, I. y GARCIA, Mª C. (1993). El niño con Parálisis Cerebral: enculturación, desarrollo e intervención. Madrid: CIDE.

SORO, E. y BASIL, C. (1993). Estrategias para facilitar las iniciativas de interacción en hablantes asistidos. Infancia y Aprendizaje, 64, 29-48.

SORO, E. y otros (1989). Manual de toma de decisiones. Madrid: ATAM-FUNDESCO.

SORO, E. (1994). La escuela y los alumnos con discapacidad motriz. Comunicación, Lenguaje y Educación, 22, 23 - 35.

SOTILLO, M. y otros (1993). Sistemas alternativos de comunicación. Madrid: Ed. Trotta.

TAMARIT, J. (1989). Uso y abuso de los sistemas alternativos de comunicación. Comunicación, Lenguaje y Educación, 1, 81 - 94.

TETCHZNER, S. von y MARTISEN, H. (1993). Introducción a la enseñanza de signos y al uso de ayudas técnicas para la comunicación. Madrid: Aprendizaje-Visor.

VAUMGART, D.; JOHNSON, J. y HELMSTETTER, E. (1996). Sistemas alternativos de comunicación. Madrid: Alianza Psicología.

VERDUGO, M.A. (1995). Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

 

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica i pràctica, amb comentari de casos clínics i diferents activitats en grup.

 

Tipus d'avaluació: examen tipus-test i preguntes de resposta breu amb comentari d'un cas (100%) i la realització d'un treball pràctic optatiu, que segons l'avaluació del seu contingut pot augmentar la nota, a partir de l'aprovat, com a màxim 1 punts.

 

Llengua en què s'imparteix el curs: CATALÀ-CASTELLÀ

Núm. de crèdits ECTS:3 cr. (quadrimestre) - 6 (anual)