ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11091020

Nom de l'assignatura: TRASTORNS DE CONDUCTA I PERSONALITAT

Professor/a: Josepa Canals Sans

Període lectiu: 2on quadrimestre

Nivell: 3r curs

Tipus: Troncal (Educació Especial)

 

Programa:

Bloc I. Aspectes introductoris i generals

 1. Concepte i models en psicopatologia infantil
 2. L'etiologia en els trastorns dels nens

Bloc II. Síndromes psicopatològiques

 1. Trastorns de l'eliminació
 2. Problemes en el desenvolupament psicosexual
 3. Trastorns de la conducta alimentària
 4. Les grans síndromes de la deficiència mental
 5. Alteracions i trastorns psicomotors
 6. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
 7. Trastorns de conducta
 8. Trastorns d'ansietat
 9. Trastorns depressius
 10. Trastorns generalitzats del desenvolupament
 11. Trastorns psicòtics

 

Objectius:

Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de la psicopatologia que es pot donar en nens. Així doncs, en l'entorn escolar, el mestre/a d'Educació Especial pugui reconèixer els problemes i saber assesorar o intervenir en els mateixos.

 

Bibliografia:

González R. (1998). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Puublicacions UAB.

Parmelee D.X. (1998). Psiquiatría del niño y del adolescente. Madrid: Harcourt Brace.

Rodríguez Sacristán J. (1995). Psicopatología del niño y del adolescente (2 vol). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Wicks-Nelson R, Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.

Es recomanarà bibliografia específica per alguns temes.

 

Mètodes d'ensenyament: Crèdits teòrics: classe magistral. Crèdits pràctics: classe tipus seminari amb exposició de casos clínics i vídeos.

 

Tipus d'avaluació: Examen escrit. (Treball voluntari per a millorar la nota si s'escau.)

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6 cr.