ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11091021

Nom de l'assignatura: Alteracions en l'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura.

Professor/a: Emília Molas Ramos

Període lectiu: Segon Quadrimestre

Nivell: Primer curs d'Educació Especial.

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

 

MÒDUL 1: Alternatives actuals en l’enfocament de les dificultats d’aprenentatge de la llengua escrita.

1.      Relació entre la llengua oral i la llengua escrita: diferències contextuals i textuals.

2.      Interacció de les quatre habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure.

3.      El concepte social i escolar del llegir i l'escriure.

4.      Contextos d'ús: situacions comunicatives i la seva funcionalitat. L'ensenyament i aprenentatge com a procés compartit.

5.      Etapes en l'adquisició del llenguatge escrit.

6.      L’enfocament actual de les dificultats d’aprenentatge de la llengua escrita.

 

MÒDUL 2: Característiques definitòries dels models interactius i psicolingüístics. Factors del subjecte i del text. Les estratègies. Suggeriments per a la innovació.

1.      Característiques definitòries dels model interactius. Què entenem per llegir?

2.      El lector.

·         Els objectius i propòsits de lectura.

·         Els coneixements previs.

3.      El text.

·         Tipologia textual.

·         Indicadors textuals i paratextuals.

·         Significativitat.

4.      Ensenyament i aprenentatge d'estratègies.

·         Estratègies de comprensió lectora. El procés lector.

 

MÒDUL 3: Els processos psicològics implicats en l'aprenentatge de la lectura. El reconeixement de les paraules i la comprensió lectora.

 

1.      Els processos psicològics implicats en l'aprenentatge de la lectura.

·         El reconeixement de les paraules .

·         La comprensió lectora.

2.      Tipus de comprensió:

·         Literal

·         de reorganització

·         interpretativa

·         profunda.

3.      El tema, la idea principal i el resum.

 

MÒDUL 4:  Identificació i interpretació de les principals alteracions en l'aprenentatge de la lectura. Les necessitats educatives especials més freqüents associades a aquest aprenentatge.

 

1.      Dificultats en el reconeixement de paraules.

·         Dislèxia fonològica.

·         Dislèxia de superfície.

·         Dislèxia profunda.

2.      Dificultats en la comprensió.

 

MÒDUL 5: Els processos psicològics implicats en l'aprenentatge de l’escriptura. La construcció del sistema alfabètic. La composició escrita. Identificació i interpretació de les principals alteracions en l'aprenentatge de  l'escriptura.

 

1.      L'aprenentatge inicial de l'escriptura.

2.      El procés d'escriure. Processos en la realització del text.

3.      Identificació i interpretació de les principals alteracions en l'aprenentatge de  l'escriptura

 

MÒDUL 6: Les pràctiques educatives de l'ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura i els enfocaments entorn de les alteracions de la llengua escrita.Estratègies d'intervenció a l'aula.

 

1.      La lectura de textos de tipologia diversa.

2.      Projectes de treball.

3.      Activitats d'animació a la lectura.

 

 

Objectius:

 

1.      Construir amb fonament un model interpretatiu dels processos psicològics implicats en els aprenentatges de la llengua escrita.

2.      Conèixer d'una manera ordenada i aprofundida la naturalesa de les principals alteracions de la lectura i escriptura que es presenten a l'escola, les causes que les originen i la seva interpretació.

3.      Analitzar recursos i estratègies que afavoreixin l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

4.      Valorar i reflexionar sobre les pràctiques educatives de l'ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

5.      Adquirir o perfeccionar procediments per a la detecció i interpretació d'alteracions, així com per a la recollida, anàlisi i valoració de mostres d'activitats escolars a propòsit de la lectura i l'escriptura.

6.      Analitzar els punts bàsics que fonamenten l'enfocament tradicional d'intervenció en les alteracions de l'aprenentatge de la llengua escrita.

7.      Promoure i incentivar l'actitud participativa, perfeccionant les tècniques personals de treball individual i col·lectiu i, ajudar a construir la pròpia imatge de mestres especialistes en la interpretació dels èxits i dificultats en lectura i escriptura.

 

Bibliografia:

 

La bibliografia es concreta per cada mòdul.

 

Mètodes d'ensenyament:

La dinàmica de les sessions de classe s'adequarà a la variabilitat temàtica de l'assignatura. La metodologia es basarà en un enfocament pràctic i interactiu, recollint les aportacions dels alumnes i les alumnes, els quals hauran de dedicar un temps setmanal a aquesta assignatura. Per cada una de les unitats hi ha programades:

 

·         Teoria: Apunts bàsics

·         Pràctica: Resoldre activitats, recerca, preparació prèvia de lectures, anàlisi de casos, exercicis en grups, maneig i domini del currículum, activitats pràctiques i d'observació a l'escola...,etc.

 

És un objectiu de l'assignatura que l'alumnat gaudeixi d'una visió amplia del coneixement d'aquesta assignatura que li permeti innovar i resoldre qüestions utilitzant diversos recursos, entre les quals, destacarem l'ús de les noves tecnologies.

 

Tipus d'avaluació:

 

Els alumnes i les alumnes hauran de demostrar de forma objectiva i continuada que van assolint els objectius i que dominen els continguts corresponents. Els procediments utilitzats seran variats:

 

·         dossier personal de l'alumne (10%).

·         Preparació d'activitats i participació en el curs(30%).

·         Superació de proves escrites (60%).

 

Llengua en què s'imparteix el curs: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4'5