ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11091022

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'APRENENTATGE DE LA LECTO-ESCRIPTURA

Professor: Enric Valls Giménez

Nivell: 3er curs. Mestre. Especialitat d'Educació Especial

Tipus: Troncal

 

Programa:

 

  1. Introducció.

La naturalesa de la intervenció psicopedagògica pel que fa a les necessitats educatives especials en l'aprenentatge de la llengua escrita. Models explicatius de les dificultats en l'aprenentatge de la lectura i escriptura.

  1. Les dificultats d'aprenentatge de l'escriptura i de la composició escrita.

Els processos d'aprenentatge de l'escriptura. Identificació i interpretacions de les principals dificultats en l'aprenentatge de l'escriptura. Pautes i programes d'intervenció per a la facilitació de l'escriptura de paraules i de la producció de textos. L'ensenyament d'estratègies d'escriptura. La construcció dels sistemes alfabètics; nivells de desenvolupament de l'escriptura.

  1. Les dificultats d'aprenentatge de la lectura.

Els processos d'aprenentatge de la lectura. Identificació i interpretacions de les principals dificultats en l'aprenentatge de la lectura.

 

Objectius:

- Fonamentar i interpretar les pràctiques educatives d'intervenció davant les dificultats d'aprenentatge de la llengua escrita a partir de les recents aportacions sobre el desenvolupament i aprenentatge dels processos lectors i de l'escriptura

- Fer-se hàbils en la planificació de propostes d'intervenció en el camp de la prevenció i rehabilitació dels trastorns en l'aprenentatge de la llengua escrita

- Construir de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a mestre especialista en la interpretació dels èxits i fracassos en l'aprenentatge de la lectura i escriptura i en el tractament de les alteracions, i conrear determinades actituds al respecte.

 

Bibliografia

BONALS, J. (1994): Assessorar l'aprenentatge de l'escriptura. Consell Comarcal del Berguedà - P.P.U. Barcelona

CALERO,A.,PEREZ,R.,MALDONADO,A.,SEBASTIAN,M. (1991):Materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura en educación infantil. Madrid: Editorial Escuela Española

CAMPS, A. (1994): L'ensenyament de la composició escrita. Barcelona: Barcanova

CUETOS F. (1991): Psicologia de la escritura. Madrid: Escuela Española

CUETOS F. (1994): Psicologia de la lectura. Madrid: Escuela Española

DEFIOR,S.(1996): Las dificultades de aprendizaje: un enfoque cognitivo. Archidona: Aljibe.

JOLIBERT, J. (1992): Formar infants productors de textos. Barcelona: Graó

JORBA, J. i alt (1998): Parlar i escriure per aprendre. Barcelona: ICE- UAB

Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i escriptura. Barcelona: Departament d'Ensenyament, 1999

ROCA, N i alt. (1994): Escriptura i necessitats educatives especials. Barcelona: ICE U.B. (En castellà: Escritura y necesidades educativas especiales. Teoría y práctica de un enfoque constructivista". Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje)

SOLE, I. (1992): Estratègias de lectura. Barcelona: Grao

TEBEROSKY, A. (1993): Aprendiendo a escribir. Barcelona: ICE - Horsori

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teòrico-pràctiques. Activitats pràctiques

 

Tipus d'avaluació: Assistència regular a les sessions de classe. L'alumnat demostrarà de forma continuada que va assolint els objectius del programa. Comprovació mitjançant proves i activitats de l 'aprenentatge dels continguts. Presentació de treballs pràctics. Elaboració de Memòria de les activitats pràctiques.

 

Llengua en que s'imparteix : Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5