ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

ENSENYAMENT DE MESTRE

Codi de l'assignatura: 11101018

Nom de l'assignatura: APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR

Professora: Carme Conde Delgado de Molina

Període lectiu: segon quadrimestre

Nivell: 3er curs

Tipus: Especialitat

 

Programa:

 

INTRODUCCIÓ

L'àrea biosocial del desenvolupament psicològic: desenvolupament físic, motriu i psicomotriu. Interacció entre el desenvolupament motriu i el desenvolupament cognitiu, emocional i socioafectiu. Investigació i estudi del desenvolupament motriu.

 

DESENVOLUPAMENT FÍSIC

 

Dimensions i aspectes generals del desenvolupament físic. Desenvolupament físic prenatal. Desenvolupament físic entre 0 i 12 anys. Creixement ponderal: alçada, pes i proporcions corporals; corves del creixement. Desenvolupament dels sistemes orgànics: sistema ossi, sistema muscular, sistema nerviós, sistema sensorial. Les edats del creixement. Factors reguladors del desenvolupament físic: factors endògens i factors exògens. Activitat motriu i desenvolupament físic. La condició física i el desenvolupament de les qualitats motrius bàsiques: força, resistència, flexibilitat, velocitat, coordinació, equilibri.

 

DESENVOLUPAMENT MOTRIU. Dimensions i aspectes generals del desenvolupament motriu. Desenvolupament motriu prenatal i neonatal. Desenvolupament motriu entre 0 i 12 anys. Motricitat grosa. Motricitat fina: manipulació i coordinació óculo-manual. Control i coneixement corporal. Orientació espacial i temporal. Desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques i específiques. Factors determinants del desenvolupament motriu.

 

EL DESENVOLUPAMENT MOTRIU I EL CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

 

PROBLEMES I TRASTORNS DE LA MOTRICITAT EN INFANTS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT MOTRIU.

 

Objectius:

 

·Conèixer el desenvolupament motriu dels infants d'educació infantil i primària i treure'n criteris d'intervenció per a la pràctica docent.

 

·Elaborar i aplicar instruments per a fer el seguiment i l'avaluació del procés de desenvolupament motriu en situació escolar.

 

·Assolir estratègies per a la planificació i la intervenció educativa en l'àmbit de la motricitat.

 

·Integrar el desenvolupament motriu amb altres aspectes del desenvolupament psicològic, atenent a l'idea de globalitat.

 

 

Bibliografia

 

Autoria compartida (2002). La prática psicomotriz. Málaga: Aljibe.

 

Cobos, P. (1995): El desarrollo psicomotor y sus alteraciones. Madrid: Prámide.

 

Cratty, B.J. (1982): Desarrollo perceptual i motor en los niños. Barcelona: Paidos.

 

Del Moral Sánchez, A. (1994): Aprendizaje i desarrollo motor. Madrid. Universidad de Alcalá.

 

Gassier, J. (1983): Manual del desarrollo psicomotor. Barcelona: Toray-Masson.

 

Granada, J. y Alemany, I (2002): Manual de aprendizaje y desarrollo motor. Una perspectiva educativa. Barcelona: Paidos.

 

Le Boulch, Jean (2001): El movimiento humano. Barcelona: Inde.

 

Moral (1994): Aprendizaje i desarrollo motor. Madrid: Universidad de Alcalá.

 

Pic y Vayer (1997): Educación psicomotriz y retraso mental. Barcelona: Cinentífico-Técnica.

 

Rigal, R. (1987): Motricidad humana: fundamentos y aplicaciones pedagógicas. Madrid: Pila.

 

Roca, J. (1083): Desenvolupament motor y psicologia. Barcelona: I.N.E.F.

 

Ruiz Pérez, L.M. (1987): Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid: Gymnos.

 

Sánchez Bañuelos. F. (2002): Didáctica de la educación física para primaria. Madrid: Prentice-Hall

 

Vayer, P. (1985): El diálogo corporal. Madrid: Científico-Técnica.

 

Mètodes d'ensenyament:

 

·Classes expositives

 

·Observació i comentari de vídeos. Lectura i reflexió d'articles i textos.

 

·Treball en grup (confecció de graelles d'observació, elaboració d'un vídeo sobre el desenvolupament d'algun aspecte del desenvolupament motriu, anàlisi del currículum d'educació infantil i primària, proposta d'activitats per afavorir el desenvolupament motriu...)

 

Tipus d'avaluació:

 

·Prova individual referida als continguts del programa (60 %)

 

·Dossier de les Activitats realitzades al llarg del quadrimestre (30%)

 

·Assistència i participació de l'alumnat a les classes (10 %)

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català.

Núm. de crèdits ECTS: 4,5