ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

ENSENYAMENT DE MESTRE

Codi de l'assignatura: 11101209

Nom de l'assignatura: DESENVOLUPAMENT MORAL

Professora: Carme Conde Delgado de Molina

Període lectiu: 2on quadrimestre

Nivell:

Tipus: Optativa

 

Programa:

 

INTRODUCCIÓ

Ètica i Moral. Els components de la personalitat moral. Formació i desenvolupament de la personalitat moral.

 

DESENVOLUPAMENT MORAL

El desenvolupament moral com a element bàsic del procés de socialització. Els eixos del desenvolupament moral.

Concepcions psicològiques del desenvolupament moral: psicoanàlisi, teories de l'aprenentatge, enfocament cognitiu-evolutiu, enfocament sociocultural. Factors determinants del desenvolupament moral Desenvolupament moral durant d'etapa d'educació infantil i primària: raonament moral, formació de normes y valors morals, emocions morals, conducta moral.

 

EDUCACIÓ MORAL

El desenvolupament moral com a finalitat educativa. La concreció de l'educació moral al Currículum d'educació Infantil i Primària: el projecte educatiu, els continguts d'actituds, normes i valors morals les unitats de programació, els eixos transversals. Tendències actuals en educació moral. El rol del professorat en l'àmbit de l'educació moral.

L'educació en valors durant l'etapa d'educació infantil i primària. Criteris per afavorir la construcció significativa dels valors morals. Estratègies, materials i activitats de l'educació en valors. L'avaluació del procés de formació de valors morals.

 

Objectius

 

·Conèixer i analitzar el procés de desenvolupament moral dels infants d'educació infantil i primària i treure'n criteris d'intervenció per tal d'afavorir aquest procés.

 

·Conèixer mètodes i estratègies per potenciar el desenvolupament moral ( formació d'actituds, valors i normes morals; raonament moral; conducta moral)

 

·Planificar activitats i elaborar materials per afavorir la construcció personal del principis i valors morals més universals i les capacitats de judici i acció moral dels infants.

 

·Valorar la importància de la formació moral dels nens i nenes d'educació infantil i primària, interessar-se i participar de forma activa en el desenvolupament del judici i la conducta moral d'aquests infants (reconèixer-se com agent promotor del desenvolupament moral)

 

Bibliografia

 

ALVAREZ y otros (2.000): Valores y temas transversales en el currículum. Barcelona. Graó.

 

BUXARRAIS, Rosa, (1997): La formación del profesorado en educación en valores. Propuesta y materiales. Bilbao. Desclée de Brouwer.

 

CARRERAS. L. y otros (1996): Como educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas. Madrid. Narcea.

 

COLES, R. (1998): La inteligencia moral del niño y del adolescente. Barcelona. Kairós.

 

DELVAL, J. y ENESCO, I. (1998): Moral, desarrollo y educación. Madrid. Alauda-Anaya.

 

DÍAZ-AGUADO, MªJ. y MEDRANO, C. (1994): Educación y razonamiento moral. Una aproximación constructivista para trabajar los contenidos transversales. Bilbao. Mensajero.

 

GOZÁLVEZ, V. (2000): Inteligencia moral. Bilbao. Desclée de Brouwer.

 

LUCINI, F.G. (1999): Temas transversales y educación en valores. Madrid. Alauda.Anaya.

 

MARTÍNEZ, M. Y PUIG, J.Mª (1991): La educación Moral. Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo. Barcelona. ICE-GRAÓ.

 

ORTEGA; MÍNGUEZ.; GIL (1998): Valores y educación. Barcelona. Ariel.

 

PUIG ROVIRA, J. y MARTÍN GARCÍA, X. (1998): La educación moral en la escuela. Teoría i práctica. Barcelona. Edebé.

 

 PUIG ROVIRA, J.Mª (1996): La construcción de la personalidad moral. Barcelona. Piados.

 

TRAVÉ, C. (2002): El niño y sus valores. Bilbao. Desclée de Brouwer.

 

UHL, S. (1997): Los medios de la educación moral y su eficacia. Barcelona. Herder.

 

VAN HAAFTEN, W; WREN, T.; TELLINGS. A. (2001): Sensibilidades morales y educación. El niño en la edad preescolar. Barcelona. Gedisa.

 

VINUESA, P. (2002): Construir los valores. Bilbao. Desclée de Brouwer.

Mètodes densenyament:

 

·Classes expositives

 

·Lectura i reflexió individual de textos. Comentari i discussió en grup.

 

·Elaboració i exposició d'un treball referit a l'educació en valors.

 

Avaluació:

 

·Dossier d'Activitats Individuals (40%)

 

·Treball en grup (40%)

 

·Assistència i participació en les classes teòriques i practiques (20 %)

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català.

Número de crèdits ECTS: 4,5