ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11111102

Nom de l'assignatura: DESENVOLUPAMENT FISIOLÒGIC DEL NEN

Professor/a: Dra. Josepa Canals Sans

Període lectiu: Segon quadrimestre

Nivell: Primer curs

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

Tema 1. Desenvolupament prenatal i neixement.

Tema 2. Factors que afecten el desenvolupament.

Tema 3. El creixement somàtic.

Tema 4.  Alimentació i nutrició.

Tema 5. Altres hàbits fisiològics: la son, i els esfínters.

Tema 6.  El sistema nerviós.

Tema 7. Malalties més freqüents a l'infant i altres aspectes de prevenció per a la salut.

 

Objectius:

Adquirir els coneixements bàsics sobre el creixement i desenvolupament que ajudin al mestre d'educació infantil a entendre quines són les necessitats i l'evolució en aquesta etapa. Es tractaran diferents aspectes maduratius del nen, hàbits fisiològics i de salut i higiene infantil.

 

Bibliografia:

 

Abril, A., Ambrosio, M.R., Blas, A.A., Caminero de Pablo, J.M., Sandoval. (2002).  Fundamentos  Biológicos de la Conducta.  E. Madrid: Sanz y Torres.

CESNID. (2001). L'alimentació de la mare i els nens petits. Barcelona: CESNID.

CESNID. (2001). L'alimentació infantil. Barcelona: CESNID.

Generalitat de Catalunya. (1998). Consells de Puericultura.

Huikes, D.E. (2003). Principios de Neurociencia. Elsevier: Madrid.

Nelson. (1999). Compendio de Pediatría. (3ª Edición). New York: Mc. Graw-Hill.

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques

 

Tipus d'avaluació: Examen escrit

 

Llengua en què s'imparteix el curs: Català / Castellà

Núm. de crèdits ECTS: 4,5