ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11111103

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

Professor/a: Emília Molas Ramos

Període lectiu: Segon Quadrimestre

Nivell: Tercer d'Educació Infantil.

Tipus: Obligatòria.

 

Programa:

 

MÒDUL 1. L’escolarització dels petits. Desenvolupament i aprenentatge en l’etapa d’educació infantil

1.      Les pràctiques educatives escolars i el desenvolupament personal

2.      Caracterització de les pràctiques educatives escolars  a la llar d'infants i al parvulari.

3.      Les pràctiques educatives escolars i la seva relació amb les pràctiques familiars

4.      Escola i medis de comunicació.

5.      Desenvolupament i aprenentatge a l'etapa 0-6

 

MÒDUL 2. Ensenyament i aprenentatge dels continguts. Elaboració i desenvolupament del currículum en l’etapa d’educació Infantil

1.      Les àrees del currículum : objectius, continguts, orientacions didàctiques i per l’avaluació.

2.      El treball conjunt de l’equip docent.

3.      La planificació i programació: El treball per projectes

 

MÒDUL 3. Estratègies organitzatives i metodològiques en l’Educació Infantil.

1.      Organització de l’espai i el temps

2.      Els materials

3.      Diversitat de metodologies de treball.

 

MÒDUL 4. L'atenció a la diversitat en l’educació infantil.

1.                  Concepte de diversitat i de  necessitats educatives especials.

2.                  Estratègies educatives de resposta a les diferències individuals.

o       Serveis i Programes Educatius del Departament d'Ensenyament

o       Els especialistes del centre: funcions.

o       Desplegament del currículum i possibilitats d’adaptació: Adaptacions i modificacions del currículum.

 

Objectius:

 

1.      Disposar d'elements i criteris que permetin de valorar les aportacions de la psicologia de l'educació a la teoria i a la pràctica educativa en l’educació infantil.

 

2.      Facilitar la integració dels continguts desenvolupats al llarg dels cursos de formació en l'Ensenyament de Mestres i l'anàlisi de les pràctiques educatives observades i experimentades en el Practicum II.

 

3.      Familiaritzar-se amb les concepcions més recents sobre el desenvolupament psicològic propi de l’etapa zero-sis, sobre tot emfasitzant la dependència del desenvolupament respecte de les influències educatives.

 

4.      Identificar les característiques més rellevants de les pràctiques educatives escolars i valorar el seu paper com a contextos de desenvolupament.

 

5.      Identificar les característiques específiques de l'etapa d’educació infantil i analitzar unes determinades realitats escolars i les seves pràctiques a l’aula.

 

6.      Conèixer i argumentar les implicacions de la concepció constructivista de l'ensenyament i de l'aprenentatge en relació a la caracterització, naturalesa i funcions del currículum escolar així com en els criteris generals de l’actuació educativa a l’escola infantil.

 

7.      Analitzar i assegurar un domini expert del currículum: comprendre els objectius generals de l'etapa, analitzar el sentit educatiu que prenen les àrees curriculars i aprofundir en el lligam entre l'aprenentatge dels continguts escolars i el desenvolupament de capacitats.

 

8.      Perfeccionar i adquirir procediments i pautes d’actuació per a intervenir adequadament sobre el procés d’aprenentatge i desenvolupament del nen petit

 

9.      Perfeccionar i adquirir tècniques personals de treball individual i col·lectiu : lectura activa, recerca d'informació, treball en equip, aplicació del coneixement teòric, etc. que facilitin i promoguin l’intercanvi i la reflexió professional.

 

10.  Perfeccionar les pròpies actituds i valors a partir dels coneixements sobre la psicologia infantil per desenvolupar la futura tasca de mestres.

 

Bibliografia:

 

La bibliografia es concreta per cada mòdul.

 

 

Mètodes d'ensenyament: La dinàmica de les sessions de classe s'adequarà a la variabilitat temàtica de l'assignatura. La metodologia es basarà en un enfocament pràctic i interactiu, recollint les aportacions dels alumnes i les alumnes, els quals hauran de dedicar  un temps setmanal a aquesta assignatura. Per cada un dels blocs hi ha programats:

 

  • Teoria: Apunts bàsics
  • Pràctica: Resoldre activitats, recerca, preparació prèvia de lectures, anàlisi i observació de pràctiques, exercicis en grups, etc.

 

És un objectiu de l'assignatura que l'alumnat gaudeixi d'una visió àmplia del coneixement d'aquesta assignatura que li permeti innovar i resoldre qüestions utilitzant diversos recursos, entre els quals, destacarem l'ús de les noves tecnologies.

 

 

Tipus d'avaluació: Els alumnes i les alumnes hauran de demostrar de forma  objectiva i continuada que van assolint els objectius i que dominen els continguts corresponents. Els procediments utilitzat seran variats:

 

§         Dossier personal de l'alumne (10%)

§         Preparació d'activitats i participació en el curs (30 %)

§         Superació proves escrites (60%)

 

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 4'5