ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11121015

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

Professor: Ester Martínez Vera

Període lectiu: 2n. quadrimestre

Nivell: 2on curs. Mestre

Tipus: Troncal

 

Programa:

 

A. Introducció

1. L'estudi psicològic dels processos educatius. Psicologia de l'educació i de la instrucció.
2. Els processos d'aprenentatge. Funcionament del sistema cognitiu

B. L'anàlisi psicològica dels processos d'ensenyança i aprenentatge escolars

3. Les bases psicopedagògiques del currículum escolar. La concepció constructivista de l'aprenentatge i l'ensenyança escolar. Activitat constructiva entorn de continguts escolars i ajuda pedagògica.
4. L'aprenentatge significatiu. Altres aprenentatges escolars.

C. Factors de naturalesa personal implicats en l'aprenentatge escolar.

5. L'estat inicial. Els coneixements previs de l'alumnat i l'ensenyança
6. L'activitat cognitiva. Estratègies d'aprenentatge. Aprendre a aprendre, la regulació dels aprenentatges.
7. La disposició favorable a aprendre: trobar-hi sentit. La motivació escolar. Autoconcepte i autoestima. Atribucions d'èxits i fracassos.
8. Les característiques i diferències individuals. Capacitat intel·lectual, les intel.ligències.

D. Factors de naturalesa interpersonal implicats en l'aprenentatge escolar.

9. Les interaccions professor-alumne. Representacions mútues i expectatives. Mecanismes d'influència educativa. El discurs educatiu a propòsit de la construcció dels significats.
10. Interaccions alumne-alumne. Les formes socials d'organització per a l'aprenentatge. Els factors que determinen l'aprofitament de les interaccions entre iguals.

E. Els continguts d'aprenentatge escolar

11. Les característiques dels continguts escolars. Tipus de continguts escolars. Les dimensions d'aprenentatge dels diferents tipus de continguts

 

Objectius:

  • Analitzar i valorar les aportacions de la psicologia de l'educació a l'estudi dels processos educatius i, més concretament, als processos d'aprenentatge i ensenyança escolars.
  • Fer-se amb una explicació global dels processos d'aprenentatge i ensenyança escolars, basada en la concepció constructivista
  • Identificar els principals factors psicològics personals i interpersonals implicats en l'aprenentatge escolar
  • Treure profit de tot allò a què fa referència l'assignatura de cara a la realització d'aprenentatges significatius com a estudiants i a la formació d'un pensament pràctic i de la competència professional com a futurs docents,
  • Desenvolupar de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a educador i conrear determinades actituds al respecte.

 

Bibliografia:

BELTRAN, J. (1993): Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (comp.) (1990): Desarrollo psicológico y educación. II Psicologia de la educación. Madrid: Alianza

COLL, C. POZO, J.I., SARABIA, B., VALLS, E. (1992): Los contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Madrid: Santillana

COLL, C. i a. (1993): El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.

COLL, C. i alt. (1996): Psicologia de la instrucció. Barcelona: EDIUOC.

EDWARDS, D., MERCER, N. (1988): El conocimiento compartido. Barcelona: Paidos/MEC

MAURI, T., VALLS, E., GOMEZ, I. (1992): Els continguts escolars. El tractament en el curriculum. Barcelona: Graó.

MERCER, N.(1997): La construcción guiada del conocimiento. Barcelona: Paidos

MONEREO,C.(coord.) i alt.(1994): Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Barcelona: Graó

POZO, J.I. (1996): Aprendices y maestros. Madrid: Alianza

SANTROK, J.V. (2001): Psicología de la Educación. Madrid: McGraw-Hill

 

Mètodes d'ensenyament:

Els principals instruments metodològics per al seguiment i aprofitament continuat de l'assignatura són aquests:
- L'assistència i participació activa en les activitats de l'aula.
- La dedicació personal diària a les tasques relacionades amb el desenvolupament de l'assignatura
- El treball en equip, amb motiu de l'estudi i de la realització de les activitats recomanades
- La pràctica i compromís personal en l'avaluació
- La lectura profitosa de textos específics i dels articles del Dossier d'assignatura. La realització de les activitats pràctiques.
- La reflexió sobre la pràctica i les Pràctiques
- El diari personal

 

Tipus d'avaluació:

Es convida l'alumnat que assisteixi regularment a classe a demostrar, mitjançant els exercicis i proves adequats, que va assolint suficienment i de forma continuada els objectius i continguts, a mesura que es vagin proposant. El seguiment i la qualificació d'aquesta avaluació continuada suposa, també, la realització i presentació de les activitats pràctiques proposades, la implicació en formes diferenciades de dur a terme l'avaluació, i la composició i presentació (voluntària) del diari personal d'assignatura.

La resta d'alumnat -qui no assisteixi regularment a les sessions de classe o qui no segueixi la proposta anterior- seran avaluats mitjançant una prova final referida a tots els continguts de l'assignatura, estudiats a partir dels textos bàsics indicats en aquest programa i dels articles recollits en el Dossier d'assignatura

 

Llengua en què s'imparteix el curs: Català

Número de crèdits ECTS: 4,5 cr.