ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11101208

Codi de l'assignatura: 11121208

Nom de l'assignatura: APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS. (ESTRATÈGIES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT).

Professor/a: Emília Molas Ramos

Període lectiu: Primer quadrimestre.

Nivell: Ensenyament de Mestres.

Tipus: Optativa.

Programa:

 

MÒDUL 1. Característiques individuals i aprenentatge escolar

 

1.      L'explicació psicològica de la diversitat humana. En quins aspectes poden ser diferents els alumnes?

2.      Elements o aspectes bàsics del concepte "d'atenció a la diversitat".

 

MÒDUL 2. Resposta educativa a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat

1.      Plantejament generals utilitzats per al tractament educatiu de les diferències individuals dels alumnes.

2.      Dimensions rellevats dels diversos enfocaments de resposta educativa a la diversitat. Models d'intervenció.

3.      El nou plantejament de les necessitats educatives especials en el context de l'atenció a la diversitat.

4.      L'adaptació de l'ensenyament a la diversitat de les característiques dels alumnes.

4.1.Mesures organitzatives ordinàries d'atenció educativa a la diversitat.
4.2. Mesures curriculars ordinàries d'atenció educativa a la diversitat

MÒDUL 3. Estratègies d'intervenció

 

1.      Estratègies educatives de resposta a les diferències individuals.

1.1. Projecte educatiu de centre: Metodologies de treball

1.2. El treball conjunt de l'equip docent

1.3. La participació de les famílies: Comunitats d'Aprenentatge

1.4. Serveis i Programes Educatius del Departament d'Ensenyament

1.5. Els especialistes del centre: funcions.

1.6. Desplegament del currículum i possibilitats d'adaptació:

o       Adaptacions i modificacions del currículum.

 

Objectius: Valorar la importància en el context actual de l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, entesa com a resultat de la interacció constant entre la persona i les característiques i les condicions del seu entorn.

 

Bibliografia:

 

En cada mòdul es concreta la bibliografia.

 

Mètodes d'ensenyament: La dinàmica de les sessions de classe s'adequarà a la variabilitat temàtica de l'assignatura. La metodologia es basarà en un enfocament pràctic i interactiu, recollint les aportacions dels alumnes i les alumnes, els quals hauran de dedicar un temps setmanal a aquesta optativa. Per cada una de les unitats hi ha programades:

 

·         Teoria: Apunts bàsics

·         Pràctica: Resoldre activitats, recerca, preparació prèvia de lectures, anàlisi de casos, exercicis en grups, etc.

 

És un objectiu de l'assignatura que l'alumnat gaudeixi d'una visió àmplia del coneixement d'aquesta optativa que li permeti innovar i resoldre qüestions utilitzant diversos recursos, entre els quals, destacarem l'ús de les noves tecnologies.

 

Tipus d'avaluació: Els alumnes i les alumnes hauran de demostrar de forma objectiva i continuada que van assolint els objectius i que dominen els continguts corresponents. Els procediments utilitzats en l'avaluació continuada que permeten als alumnes superar òptimament l'assignatura seran variats:

 

·         dossier personal de l'alumne (10%)

·         preparació d'activitats i participació en el curs (40%)

·         superació de proves escrites (50%)

 

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 4'5