ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11131211

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ A L'AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA

Professor: Jordi Miró i Martínez

Període lectiu / nivell / tipus: Primer quadrimestre - Optativa

 

Programa:

 

Tema 1: La conducta (problemàtica)

Tema 2: L'avaluació de la conducta: principis i procediments

Tema 3: Tècniques operants per desenvolupar conductes

Tema 4: Tècniques operants per reduir conductes

Tema 5: Sistemes d'organització de contingències

Tema 6: Tècniques de modelat

Tema 7: El manteniment i la generalització dels guanys

 

Objectius:

Promoure l'aprenentatge d'una sèrie d'estratègies i tècniques d'intervenció psicològica que facilitin el (bon) control de la conducta (contextualment ) problemàtica.

 

Bibliografia:

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Martin, G. i Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall (original de 1996).

Olivares, J. i Méndez, F.X. (1999). Técnicas de Modificación de Conducta. Madrid: Biblioteca Nueva.

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques

 

Tipus d'avaluació:

Examen escrit de preguntes d'opció múltiple, que inclourà tots aquells aspectes tractats durant el curs (80% de la nota). Treball pràctic en grup relacionat amb el temari de l'assignatura (20% de la nota)

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 4,5 (3 teòrics i 1,5 pràctics)