ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2003 - 04

ENSENYAMENT DE MESTRE

Codi de l'assignatura: 11141002

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA EVOLUTIVA

Professora: Carme Conde Delgado de Molina

Període lectiu: primer quadrimestre

Nivell: 1r curs

Tipus: Troncal

 

Programa:

 

BLOC I ASPECTES GENERALS DEL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT

 

Introducció a la psicologia evolutiva.- Objecte d'estudi, objectius orientacions, mètodes i dissenys d'investigació de la psicologia evolutiva. El procés de desenvolupament psicològic. Els factors determinants del desenvolupament psicològic. Característiques del desenvolupament infantil.

 

Àrees i continguts del desenvolupament. Desenvolupament Biosocial: desenvolupament físic i psicomotriu.Desenvolupament Cognitiu: desenvolupament del llenguatge, de la intel·ligència i dels processos cognitius. Desenvolupament Psicosocial: desenvolupament socioafectiu i emocional.

 

BLOC II ELDESENVOLUPAMENTPSICOLÒGICENTRE 0 I 12 ANYS

 

Desenvolupament prenatal i neonatal.

 

Desenvolupament durant l'etapa de l'educació infantil: Primera Infància. (0-2 anys). Anys pre-escolars (2-6 anys).

El desenvolupament durant l'etapa de la educació primària: Anys Escolars (6-12 anys).

 

BLOC III EL SEGUIMENT DEL PROCÉS EVOLUTIU DELS INFANTS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

 

El mètode observacional. El qüestionari. L'entrevista.

 

Objectius:

 

-Conèixer els aspectes bàsics del desenvolupament dels nens i nenes d'Educació Infantil i Primària i treure'n criteris d'intervenció per a la pràctica docent.

 

-Elaborar i aplicar instruments per a fer el seguiment del procés evolutiu de l'alumnat en situació escolar.

 

-Reconèixer-se i saber actuar com agent promotor del desenvolupament dels infants al llarg del període escolar.

 

-Valorar les aportacions de la Psicologia Evolutiva en la formació i en la pràctica educativa del professorat d'Educació Infantil i Primària.

 

Bibliografia

 

BERMEJO, V. (Edit) (1994): Desarrollo Cognitivo. Madrid. Síntesis.

 

DELVAL, J. (1994): El desarrollo humano. Madrid. Siglo XXI.

 

FLAVELL, J. (1984): El desarrollo cognitivo. Madrid. Visor.

 

LÓPEZ, F, ETXEBARRIA, I., FUENTES, M.J., OTIZ, M.J. coord.. (1999): Desarrollo afectivo y social. Madrid. Pirámide.

 

MARCHESI, A., CARRETEO, M.; PALACIOS, J. (Comp.) (1983): Psicología Evolutiva. Madrid. Alianza.

 

PALACIOS, J., MARCHESI, A.; COLL, C., Comp. (1999): Desarrollo Psicológico y Educación. 1. Psicología evolutiva. Madrid. Alianza.

 

STASSEN BERGER, K., THOMPSON, R.A. (1997): Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. Madrid: Panamericana.

 

TRIADO, C. (coord.) (1992): Psicología Evolutiva. Barcelona. Publicacions de la Universitat de Barcelona.

 

VASTA, R, MARSHALL, M.H. y SCOTT, A.M. (111996): Psicología Infantil. Barcelona: Ariel

 

ARTICLES I FOTOCOPIES.

 

Mètodes d'ensenyament:

 

La doble vessant teòrica (2 hores setmanals) i pràctica (1 hora setmanal) de l'assignatura comporta una metodologia de treball diferent segons es faci teoria o pràctica. En qualsevol cas, s'afavorirà la participació activa de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge.

 

-Les sessions teòriques es dedicaran a l' estudi dels continguts del Programa mitjançant classes expositives. Pel seu correcte seguiment es recomana un treball individual i continuat de lectura activa dels materials recomanats, de reelaboració d'apunts, de preparació i revisió de respostes a qüestions plantejades a classe, així com l'assistència del alumnat a les classes.

 

-Les sessions pràctiques es faran en individualment (si l'alumne no assisteix a classe) o en grup. Activitats previstes durant les classes pràctiques son: comentari de text i de vídeo; elaboració de guies d'observació; aplicació del mètode clínic; aplicació de qüestionaris; recull i comentari de dibuixos i produccions dels infants, anàlisi dels aspectes del currículum d'educació infantil i primària relacionats amb els procés de desenvolupament. Sempre que calgui, les practiques res faran sobre material recollit de manera individual per l'alumnat. Cada grup lliurarà al final del quadrimestre un Dossier amb totes les activitats fetes a les classes pràctiques.

 

Tipus d'avaluació:

 

- Puntuació obtinguda en la prova individual (febrer) referida als Continguts del programa (60%)

- Puntuació del Dossier d' Activitats (30 %)

- Actitud i participació de l'alumnat en las classes teòriques i practiques (10%)

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català.

Número de crèdits ECTS: 4,5