ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 15051003

Codi de l'assignatura: 11170002

Nom de l'assignatura: Mètodes i Tècniques d'Investigació en Psicopedagogia

Professor: Andreu Vigil Colet

Període lectiu: 2on quadrimestre - Curs 2003-04

Nivell: Complement de formació

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

1.Mètodes d'investigació

1.1. El mètode científic.

1.2. Classificació de mètodes.

2.Mètodes experimentals

2.1.El disseny d'investigació.

2.2.La validesa del diseny.

2.3.Dissenys experimentals, quasiexperimentals i pre-experimentals.

3.Mètodes correlacionals.

3.1.Mètode observacional.

3.2.Mètodologia d'enquestes.

4.Construcció d'instruments de mesura.

4.1.Redacció d'ítems i formats de resposta.

4.2.Propietats desitjables d'un qüestionari.

 

Objectius:

L'assignatura és un introducció al mètode científic i la metodologia de recerca en psicopedagogia. L'objectiu principal és dotar l'alumne d'eines per resoldre les situacions més habituals d'investigació.

L'assignatura es troba virtualitzada a l'adreça http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual. Duran el curs  es donarà material complementari.

 

Bibliografia:

 

Gonick, L. y Smith, W. (1993). La estadística en cómic. Barcelona. Zendrera Zariquiey.

Losada, J.L, i López-Feal, R. (2003) Métodos de investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Madrid. Paraninfo.

Navas, M.J. (2001) Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica. Madrid. UNED.

Ritchey, F.J. (2002). Estadística para las ciencias sociales. México. McGraw Hill.

Rojas, A.J; Fernandez, J.S, y Pérez, C. (1998) Investigar mediante encuestas: Fundamentos teóricos y aspectos pràcticos. Madrid. Síntesis.

Salkind, N.J. (1998) Métodos de Investigación. Prentice Hall, México

 

Mètodes d'ensenyament: ensenyament fonamentalment virtual complementat per tutories.

 

Tipus d'avaluació: L'alumne haurà d'elaborar a final de curs un treball de recerca empíric emprant alguna de les tècniques del temari seguint el model d'informe científic que es troba a la web de l'assignatura http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual/

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català / castellà.

Número de crèdits ECTS: 6.