ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11172001

Nom de l'assignatura: DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

Professora: Montserrat Moya

Període lectiu: 2on Q.

Nivell:

Tipus: obligatòria

 

Programa:

 

I. PRESPECTIVES TEÒRIQUES I CONCEPTUALS

-Concepte i definició

-Delimitació terminològica

-Funcions i objectius

-Âmbits d'actuació

-Tendències actuals

II. SISTEMES I SUBJECTES IMPLICATS EN EL DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

-Escola

-Professor

-Família

-Equip psicopedagògic

III. EL DIAGNÒSTIC COM A PROCÉS

-L'entrevista diagnòstica amb nens i adolescents

-Consideracions evolutives

-Trastorns i criteris diagnòstics a avaluar

-Redacció i devolució de l'informe

IV. PRÀCTIQUES

Exploració individual d'un nen o nena per donar un informe complert a nivell psicopedagògic.

 

Objectius:

Poder fer un diagnòstic escolar adient, fent servir els diferents materials i tests que hi ha al mercat, fent la correcció i interpretació i l'elaboració de l'informe.

 

Bibliografia:

.Arnaiz, P. (1985) Intervención educativa i diagnóstico psicopedagógico Barcelona: Laia

.Bassedas, E. y Col. (1993) Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico Barcelona:Paidos

Buisán, C. Y Marín, M.A. (1987). Como realizar un diagnóstico pedagógico. Barcelona: Oikos-Tau

.Batanaz, L. Investigación y diagnóstico en educación Málaga: Aljibe

.Fernández Ballesteros, R. (1992) Psicodiagnóstico Madrod:UNED

-Granados, P. (1993). Diagnóstico Pedagógico. Madrid: UNED.

-Marí, R. (2001). Diagnóstico pedagógico. Barcelona: Ariel Educación.

.Monereo, C. y Solé, I. (1996) El asesoramiento psicopedagógico Madrid. Alianza Editorial.

 

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica i pràctica

 

Tipus d'avaluació: Presentació del treball pràctic(30%) i examen tipus test.(70%).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6 cr.