ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura:

Codi de l'assignatura: 11172005

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ

Professor: Enric Valls Giménez

Període lectiu: Primer quadrimestre

Nivell: Primer curs

Tipus: TRONCAL

 

Programa:

1.L'estudi psicològic dels processos educatius escolars. Psicologia de l'educació, Psicologia de la instrucció, Psicopedagogia. Les pràctiques educatives escolars.

2.L'anàlisi i explicació psicològica dels processos d'ensenyança i aprenentatge escolars. Teories de l'aprenentatge i del desenvolupament rellevants. La concepció constructivista de l'aprenentatge i l'ensenyança escolar; la construcció del coneixement en l'escola i els mecanismes d'influència educativa. L'aprenentatge significatiu; altres aprenentatges.

3.Factors de naturalesa personal implicats en l'aprenentatge  escolar. L'activitat mental constructiva de l'alumnat. Els coneixements previs. Les habilitats intel·lectuals, les estratègies d'aprenentatge. La regulació dels aprenentatges. L'atribució de sentit a l'aprenentatge; la dimensió afectiva i emocional de l'aprenentatge; metes escolars. Les competències cognitives, les intel·ligències.

4.Factors de naturalesa interpersonal implicats en l'aprenentatge  escolar. Rols i interaccions interpersonals en l'educació escolar. Les interaccions professor-alumne; representacions mútues i expectatives. Els mecanismes d'influència educativa.  El discurs educatiu. Les interaccions alumne-alumne

5.L'aprenentatge dels continguts escolars. Tipus de continguts.  Les dimensions d'aprenentatge dels diferents tipus de continguts

 

Objectius:

·Analitzar i valorar les aportacions de la psicologia a  l'estudi dels processos educatius escolars. Conèixer l'abast d'algunes teories psicològiques rellevants per a l'explicació de l'aprenentatge escolar. Fer-se amb un marc de referència integrador pes explicar els processos d'aprenentatge i ensenyança escolars. Reconèixer la influència de determinats factors personals i interpersonals implicats en l'aprenentatge

·Treure profit de l'assignatura de cara a la realització d'aprenentatges significatius personals i a l'adquisició d'un pensament pràctic i de la competència professional com a psicopedagogs.

·Desenvolupar de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a psicopedagog i conrear determinades actituds al respecte.

 

Bibliografia:

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (comp.) (2001): Desarrollo psicológico y educación. 2 Psicologia de la educación escolar.  Madrid: Alianza Editorial (2ª edición)

COLL, C. i alt. (1996): Psicologia de la instrucció. Barcelona: EDIUOC.

COLL, C. (1999) Psicologia de la instrucción. La enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria. Barcelona: ICE UB / Horsori

GONZALEZ, J.A. i altres (ed.) (1996): Psicologia de la instrucción Barcelona: EUB, S.L.

MAYER, R.E. (2002) Psicologia de la educación, El aprendizaje en las áreas de conocimiento. Madrid: Pearson

MONEREO, C., SOLE, I. (1996): El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid:Alianza

POZO, J.I. (1996): Aprendices y maestros. Madrid: Alianza

REIGELUTH, Ch.M. (ed.) (2000): Diseño de la instrucción, Teorías y modelos. (vol I i II) Madrid: Santillana.

RODRIGO, M.J., ARNAY, J. (comp.) (1997): La construcción del conocimiento escolar. Barcelona: Paidos.

SANTROCK (2001) Psicologia de la educación. Madrid: McGraw-Hill

 

Mètodes d'ensenyament:

Els principals instruments metodològics per al seguiment i aprofitament de l'assignatura són aquests:
- L'assistència a classe, la participació activa, el compromís personal en l'avaluació

- La lectura profitosa de textos específics i dels materials indicats com a obligatoris en la Guia de l'assignatura

- L'anàlisi d'un cas pràctic (format semipresencial)

- Les presentacions en Power Point a classe

- El treball en equip, amb motiu de l'estudi i de la realització de les activitats pràctiques

Tipus d'avaluació:

Activitats d'avaluació continuada, incloent la realització del cas pràctic (Equivalent al 90% del valor de la qualificació final). Presentació dels exercicis i activitats de classe en forma de Dossier

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Número de crèdits ECTS: 6