ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11172210

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE LA DEFICIÈNCIA MENTAL I

Profesora: Ester Martínez Vera

Període lectiu: 1er Q.

Tipus: Optativa

 

Programa:

 

  1. LA COMPLEXITAT DE L'ESTAT DEFICITARI

-Origen del concepte de retard

-Teories contemporànies més predominants respecte a l'etiologia del retard intel·lectual

  1. FACTORS DETERMINANTS I PREDISPONENTS EN L'ESTIOLOGIA DEL RETARD MENTAL

-Factors determinats

-Factors predisponents

  1. INTERVENCIÓ

-Integració i participació social

.Problemàtica psicosocial: autoconcepte, família, grup social

.L'ocupació laboral

.Abast i límits

 

Objectius:

  1. Sensibilitzar als futurs professionals de l'existència d'un curs intel·lectual no normatiu que cal estudiar per si mateix per a conèixer-lo.
  2. Entendre la deficiència mental des d'una perspectiva constructivista i interactiva, entenent-la tal i com va esdevenint, considerant la incidència que el medi té en la seva construcció.
  3. Orientar sobre el tipus d'intervenció intel·lectual, personal, familiar, o social d'acord amb el marc teòric emprat.

 

Bibliografia:

.Cambrodí, A. (1988) Psicología de la deficiencia mental. El proceso de deficienciación. Barcelona. Edciones La Caixa

.Feuerstein, R. (1980) Instrumental Enrichment Baltimore: University Park Press.

.Flórez J. y Troncoso M.J (1992) Síndrome de Down y educación Barcelona:Masson- Salvat

.Molina, S. (1994): Deficiencia mental: aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga: Aljibe

.Sastre S. y Pastor E. (1991) Vers una interpretació constructiu-contextualista: l'adult com a mediador. Revista de Psicología Universitas Tarraconensis XIII, 1, 125-134

 

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica i pràctica

 

Tipus d'avaluació: Avaluació continuada assistencial, presentació d'un dossier d'apunts i pràctiques amb examen final oral.

 

Llengua en què s'imparteix el curs: Català

Núm. de crèdits ECTS:  1 crèdit teoria i 0,5 crèdits pràctics