ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura:

Codi de l'assignatura: 11172212

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA A LA VELLESA

Professora: Sònia López

Període lectiu / nivell / tipus: primer quadrimestre, primer curs, optativa

 

Programa:

 

1. Envejecimiento de la población

2. Cambios asociados al proceso de envejecimiento

3. Las necesidades de las personas mayores y la respuesta social

4. Evaluación e intervención en la vejez

4.1. Conceptos básicos

4.2. Intervención educativa

4.3. Intervención psicológica

 

Objectius:

·        Familiaritzar-se amb les principals característiques de l’etapa vital de la vellesa.

·        Analitzar les necessitats de la gent gran dins el context social i cultural actual, i com la societat en dóna resposta.

·        Conèixer els àmbits d’actuació i les línies d’intervenció, així com programes i instruments d’intervenció psicoeducativa en les persones grans.

 

Bibliografia:

Belsky, J. (1998). Psicología del envejecimiento. Barcelona: Masson.

Fernández-Ballesteros, R. (1992) Evaluación e intervención psicológica en la vejez. Barcelona: Martínez Roca.

Izal, M. y Montorio, I. (1999). Gerontología conductual. Bases para la intervención y ámbitos de aplicación. Madrid: Síntesis.

Montorio, I e Izal, M. (1999) Intervención psicológica en la vejez. Aplicaciones en el ámbito clínico y de la salud. Madrid: Síntesis

Sáez, N; Rubio, R. y Dosil, A. (1996) Tratado de psicogerontología. Valencia: Promolibro.

 

Mètodes d'ensenyament:

Explicació teòrica dels continguts, complementada amb el comentari en grup d’articles o d’altres activitats.

 

Tipus d'avaluació:

Examen que constarà d’una part tipus test per avaluar els continguts teòrics (80%) i dues preguntes de caràcter obert per avaluar els continguts de les classes pràctiques (20%).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà

Número de crèdits ECTS: 6