ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 111722227

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DEL SUPERDOTAT

Profesora: Ester Martínez Vera

Període lectiu: 2on quadrimestre.

Tipus: Optativa

 

Programa:

 

I. LA SUPERDOTACIÓ INTEL·LECTUAL: DEFINICIÓ DIFERENCIAL I CONDICIONANTS

-Conceptes-base

-Identificació i diagnòstic

II. SUPERDOTACIÓ: CARACTERÍSTIQUES INTEL·LECTUALS, PERSONALS I SOCIALS

-Superdotació i funcionament intel·lectual

-Superdotació i creativitat

-Personalitat i adaptació

-El contexte escolar, familiar i social

III. IDENTIFICACIÓ I INTERVENCIÓ

 

Objectius:

- Sensibilitzar als futurs professionals de l'existència d'un curs intel·lectual no normatiu que cal estudiar per si mateix per a conèixer-lo.

- Entendre la superdotació des d'una perspectiva constructivista i interactiva, entenent-la tal i com va esdevenint, considerant la incidència que el medi té en la seva construcció.

- Orientar sobre el tipus d'intervenció intel·lectual, personal, familiar, i social.

 

Bibliografia:

.Beaudot, A. (1980) La creatividad Madrid:Narcea

.Benito. Y (1992) Desarrollo y educación de los niños superdotados Salamanca: Amarú

.Coriat. A. (1990) Los niños superdotados Barcelona :Herder

.Gardner, H (1995) Mentes creativas Barcelona: Piados

.Sastre, S i Acereda .(1998) La superdotación Madrid: Síntesis

 

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica

 

Tipus d'avaluació: Avaluació continuada assistencial, presentació d'un dossier d'apunts i pràctiques amb examen final oral.

 

Llengua en què s'imparteix el curs: Català

Núm de crèdits ECTS: 6 cr.