ENSENYAMENT D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 12102006

Codi de l'assignatura: 12102006

Nom de l'assignatura: ESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS.

Professor/a: M. José Codorniu Raga.

Període lectiu: Q2

Nivell: 1r curs

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

Teoria:

1.- Introducció a l'estadística.

2.- Estadística descriptiva. Distribucions de freqüència, principals mesures de posició, variabilitat, biaix, apuntament i associació

3.- Inferència estadística (I). Fonaments de probabilitat, errors tipus I i II, interval de confiança.

4.- Inferència estadística (II). Contrast d'hipòtesi d'un estadístic, de la diferència de dos estadístics, anàlisi de la variança..

5.- Estadística no paramètrica. Principals diferències entre estadística paramètrica i no paramètrica, proves no paramètriques de comparació, coeficients de correlació no paramètrics.

 

Pràctiques:

 

Bloc 1. Anàlisi informàtica de dades.

Bloc 2. Qüestionaris i enquestes.

Bloc 3. Interpretació i anàlisi de resultats.

Hi ha dos grups de pràctiques, un al matí i l'altre a la tarda, per poder utilitzar individualment els programes informàtics SPSS i Excel.

 

Objectius:

1.Assolir un nivell de coneixements fonamentals en estadística i anàlisi de dades.

2.Conèixer el programa d'anàlisi de dades SPSS.

3.Conèixer les estratègies d'anàlisi més adients en el desenvolupament i anàlisi de qüestionaris i enquestes.
4.Saber interpretar els estadístics més freqüents en informes estadístics.

 

Bibliografia:

Teoria.
http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual/
Glass, G.V. i Stanley, J.C. (1986) Métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Madrid. Prentice Hall.
Gonick, L. i Smith, W. (1999) La estadística en cómic. Barcelona. Zendrera Zariquiey.

Pràctica.

Pérez, C. (2001) Técnicas estadísticas con SPSS 10.0. Madrid. McGraw-Hill.

Rojas, A.; Fernandez, J. i Perez, C. (1998) Investigar mediante encuestas. Fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid. Síntesis.

Sierra Bravo, R. (1989) Técnicas de investigación social: teoria y ejercicios. Madrid. Paraninfo.

Vigil, A. i Lorenzo, U. (2001) Guia virtual de ayuda del programa SPSS10.0. http://psico.fcep.urv.es/spss/

 

Mètodes d'ensenyament: Teoria: classe magistral dels diferents conceptes i mètodes estadístics.
Pràctica: aplicació dels coneixements teòrics i coneixement dels programes SPSS i Excel. Realització d'enquestes i qüestionaris. Presentació de treballs científics.

 

Tipus d'avaluació:

Teoria. Examen objectiu (50% de la nota final).

Pràctica. Treball final (50% de la nota final).

També es contempla la possibilitat de fer alguna pràctica complementària durant el curs.

Es farà la mitjana entre les dues notes a partir de 4 sobre 10.

La nota aprovada es guardarà per la convocatòria de setembre.

 

Llengua en què s'imparteix: català.

Número de crèdits ECTS: 6 crèdits (1,5 teòrics + 4,5 pràctics).