ENSENYAMENT: CIÈNCIES DEL TREBALL

CURS 2003 - 04

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15042012

Nom de l'assignatura: ESTRATEGIA EN LA PREVENCIÓ DE CONFLICTES

Professor: Sra. Natàlia Segura Pérez

Període lectiu: 2on. quadrimestre

Tipus d'assignatura: troncal

Nivell: 2on Ciències del Treball.

Programa:

Tema I.- Models organitzacionals, psicopatologies laborals i conflicte.

Organització del treball i conflicte.

Pseudosalut laboral i eficàcia organitzacional.

 

Tema II.- La comunicació, tensió i conflicte.

La comunicació en l'origen de conflictes.

Distorsions al procés de comunicació.

Gestió del conflicte per mitjà de la comunicació.

Mitjans de comunicació eficaços.

 

Tema III.- Actituds i comportament individual per a la solució de conflictes.

Actituds i conflicte.

Motivació i conflicte.

Satisfacció laboral i conflicte.

 

Tema IV.- Les característiques individuals a la negociació.

Estils de gestió de conflicte i negociació.

Percepció social i negociació.

 

Tema V.- Elaboració d'un pla de negociació.

Definició d'un pla de negociació.

La tasca d'establir objectius.

Divisió dels papers o tasques.

Creació d'un espai o zona de negociació.

 

Tema VI. Instruments d'avaluació de les habilitats de negociació.

Els qüestionaris CAN i CEN de G. Serrano.

El test NEGO.


Objectius: Es pretén que l'alumne conegui les aplicacions de la psicologia social del treball a situacions de conflicte i negociació a les organitzacions. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en sis temes. Les classes pràctiques es centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar de que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

 

Bibliografia:

ADAM, P. y REY WAULD, J. (1992) Conflictos de trabajo y cambio social. Ibérico Europea. Madrid.
ALCAIDE, C. (1987) Conflicto y poder en las organizaciones. Publicaciones del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (INSS). Madrid.
MUNDUATE, L. (2000) Conflicto y negociación. Madrid: Pirámide.
QUINTANILLA, I. (1989) El hombre en el trabajo: Insatisfacción y conflicto. Promolibro. Valencia.
TOUZARD, H. (1981) La mediación y la solución de conflictos. Herder. Barcelona.

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques.

 

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor del 70% de la nota global de l'assignatura)

2.- Assistir i realitzar els treballs de les classes pràctiques (amb valor del 30% de la nota global de l'assignatura), amb la conseqüent presentació dels diversos informes de les pràctiques. La presentació d'aquestos informes de practiques són obligatoris i imprescindibles per superar l'assignatura.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5