ENSENYAMENT: CIÈNCIES DEL TREBALL

CURS 2003 - 04

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15042102

Nom de l'assignatura: SISTEMES DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ A LES ORGANITZACIONS.

Professor/a: Sra. Natàlia Segura i Pérez.

Període lectiu: 2on. quadrimestre.

Nivell: 1er Ciències del Treball

Tipus: Obligatória

 

Programa:

Tema I.- Introducció al procés comunicatiu per ciències del treball

Bases de la comunicació humana.

Informació i comunicació.

L'emissor, el receptor, el missatge i el canal comunicatiu.

Tema II.- La comunicació interpersonal al llarg dels darrers cinquanta anys. Evolució del concepte.

Del esquema unidireccional a la complexitat del "contracte comunicatiu".

El context, els "ritus", la cultura, etc.

Tema III.- La comunicació "inter-personal".

Signes codificats.

Senyals interactives.

Classificació de les senyals que envolten el missatge: senyals del cos, de l'espai i dels complements.

Comunicació "no verbal" - comunicació "afectiva".

Tema IV.- La comunicació i el grup de treball.

La formació dels grups.

Comunicació de "Rols" del grup.

Tema V.- La comunicació emocional.

La "Programació.

Veure, escoltar, "sentir".

Adaptació del emissor al canal sensitiu del receptor.

Tema VI.- Pràctica de realització d'una avaluació comunicativa a les organitzacions.

Preparació per grups d'alumnes.

 

Objectius: Es pretén que l'alumne adquireixi unes nocions bàsiques de les técniques de recerca psicosocial. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en sis temes básics per l'alumne de Ciències del Treball. El curs es centrarà en la realització de sessions bàsicament pràctiques, amb la finalitat de que l'alumne integri els continguts teórics amb la praxis.

 

Bibliografía:

DEL CERRO, A. (1991) El psicólogo y la organización. Barcelona: P.P.U
HUSE E.F. y BOWDITCH, J.L. (1979) El comportamiento humano en la organización Bilbao: Deusto.
KATZ, D. y KAHN, R.L. (1989) Psicología Social de las Organizaciones. México: Trillas.
LOPEZ-MENA, L. (1989) La intervención psicológica en la empresa.Barcelona: Martinez Roca.
MINZBERG, H. (1984) La estructura de las organizaciones. Barcelona: Ariel
PEIRO J.M. (1986) Psicología de las Organizaciones. Madrid: U.N.E.D.
PEÑA, M. (1985) La psicología y la empresa. Madrid: Hispano Europea.
RODRIGUEZ, A. (1999) Psicología de las Organizaciones. Madrid: Pirámide
TOUS, J. ESCUER, J. FERRÉ, F, i ORELLANA, A. (2000) Psicologia del Treball per a Relacions Laborals. Tarragona: Servei Lingüstic.

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teóriques i pràctiques

 

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:
l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).
2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació tres informes de les pràctiques.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6