ENSENYAMENT: CIÈNCIES DEL TREBALL

CURS 2003 - 04

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15042210
Nom de l'assignatura: QUALITAT DE VIDA LABORAL.
Professor/a: Sra. Natàlia Segura i Pérez.
Període lectiu: 1er. quadrimestre.
Nivell: 1er. Ciències del Treball
Tipus: Optativa

 

Programa:

Tema I.- Introducció a la psicosociologia de la qualitat de vida laboral.

Conceptes generals.

Evolució històrica.

Situació actual.

 

Tema II.- Estructura de l'organització i qualitat de vida laboral.

Dissenys de llocs de treball a l'empresa actual.

Torns i horaris.

Comunicació interna.

Estils de comandament i rols.

Treball en equip i participació.

Implementació de les noves tecnologies i teletreball.

 

Tema III.- Factors humans i qualitat de vida laboral.

Diferències individuals.

Edat i gènere.

Personalitat.

Estils cognitius.

Motivació.

 

Tema IV.- Conseqüències dels factors psicosocials i qualitat de vida laboral.

Concepte d'estrès.

Descripció dels principals factors estressors.

Resposta fisiològica de l'estrès

Conseqüències de l'estrès laboral.

Síndromes (Burnout, Mobbing,...).

Satisfacció i insatisfacció laboral.

 

Tema V.- Intervenció psicosocial en qualitat de vida laboral.

Diagnòstic i control.

Estratègies d'intervenció psicosocial.

Intervenció individual.

Intervenció col·lectiva.

 

Objectius: Es pretén que l'alumne assoleixi el coneixement dels factors psicosocials presents en les organitzacions, quins són els mètodes d'avaluació, com identificar la seva incidència en la salut laboral i la qualitat de vida laboral. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en cinc temes básics per l'alumne de ciències del treball. El curs es centrarà en la realització de sessions bàsicament pràctiques, amb la finalitat de que l'alumne integri els continguts teórics amb la praxis.

 

Bibliografia:

Benavides FG, Ruiz C, Garcia M. (2000) Salud laboral: conceptos y técnicas de prevención de riesgos laborales (2ª Edición).Barcelona: Masson
Cañabate. A. (1997) Toma de decisiones. Análisis y entorno organizativo. Barcelona: Ediciones UPC.
Colom, B. R. (1994) Psicología de las diferencias individuales. Madrid: Ediciones Pirámide.
Nogareda, C. y otros.(1995) Psicosociología del trabajo. Madrid: INSHT.
Peiró, J.M. (1993) Control del estrés laboral. Madrid: Eudema.
Peiró. J. M. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo. Madrid: Eudema
Perez, J. y otros.(1997) Teletrabajo. Nuevas perspectivas en la organización del trabajo. Madrid: INSHT.

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teóriques i pràctiques

 

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació dels informes de les pràctiques.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5