ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161005

Codi de l'assignatura: 15061010

Nom de l'assignatura: Psicologia dels Recursos Humans

Professor: Dr. Jordi Tous i Pallarés

Període·lectiu / nivell / tipus: Relacions Laborals /Q1/ 3er / troncal

 

Programa:

Tema I.- Introducció a la Psicologia dels Recursos Humans

Tema II.- Planificació i gestió dels Recursos Humans.

Tema III.- El reclutament i selecció dels empleats.

Tema IV.-  Formació i desenvolupament dels empleats.

Tema V.- Gestió del treball i salut psicològica

Tema VI.- Gestió del conflicte i negociació.

Tema VII.- Nous reptes de la Psicologia dels Recursos Humans.

Tema VIII.- Eines de mesura i avaluació per lauditoria de Recursos Humans.

Objectius:

Es pretén que l'alumne domini les aplicacions bàsiques que s'han fet des de la psicologia del treball i de les organitzacions per l'estudi i intervenció en Gestió de Recursos Humans.  Els continguts de l'assignatura s'estructuren en vuit temes teòrics amb les seves activitats pràctiques.  Les classes pràctiques se centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

 

Bibliografia:

GAN,F. (1996) Manual de programas de Recursos humanos. Barcelona. Apóstrofe.

HAY Group (2001) Factbook Recursos Humanos. Navarra. Aranzadi & Thompson.

PEREDA,S. Y BERROCAL, F. (1999) Gestión de Recursos Humanos por competencias. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, S.A.

PUCHOL, L.(2000) Dirección y gestión de recursos humanos. Barcelona. Gestión 2000.

ORDOÑEZ, M. (1996) Modelos y experiencias innovadoras en la gestión de recursos humanos. Barcelona. Gestión 2000.

ORDOÑEZ, M (coord) (1997) Psicologia del trabajo y Gestión de recursos Humanos. Barcelona. Gestión 2000.

Mètodes d'ensenyament:

Classes magistrals (teòriques) i sessions pràctiques amb activitats empíriques.

 

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE.  (amb valor de 6 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 4 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació dels informes de les pràctiques. 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 6