ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2003 - 04

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15061019

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DEL TREBALL

Professors: Sr. Ferran Ferré i Padreny i Sra. M. José Codorniu i Raga

Període lectiu: 1er quadrimestre.

Tipus d'assignatura: troncal

Nivell: 1er Relacions Laborals.

Objectius: Es pretén que l'alumne domini les aplicacions bàsiques que s'han fet des de la psicologia del treball per l'estudi del comportament humà al context laboral.

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teòric (amb 4 blocs i 8 temes) i un de pràctic. Les classes pràctiques se centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

Programa:

Tema I.- Introducció a la psicologia i l'estudi del treball humà.

Tema II. - Disseny de l'entorn de treball.

Tema III. - Antecedents personals i treball.

Tema IV.- Inserció i socialització laboral.

Tema V.- El desenvolupament de la carrera dins de l'organització.(Detecció i gestió del potencial).

Tema VI.- La formació i el desenvolupament del personal.

Tema VII.- Salut laboral i treball..

 

Bibliografia:

AGULLÓ, E. OVEJERO,A. (2001) Trabajo, individuo y sociedad. Madrid: Pirámide.

DE QUIJANO, S.D. (1992) Sistemas efectivos de evaluación del rendimiento: Resultados y Desempeños. Barcelona: PPU.

FERNÁNDEZ-RÍOS, M (1995) Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo. Madrid: Díaz de Santos.

FERNÁNDEZ-RíOS, M y SÁNCHEZ, J.C. (1997) Valoración de puestos de trabajo. Madrid: Díaz de Santos.

GUILLÉN, C. GUIL, R. (2000) Psicología del Trabajo para Relaciones Laborales. Madrid: McGraw-hill.

MAD COMUNICACIÓN (1999) El plan de formación de la empresa. Madrid. Fundación Confemetal.

PEIRÓ, J.M. Y PRIETO, F. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo (Vol 1): La actividad laboral en su contexto. Madrid: Síntesis Psicología.

PEIRÓ, J.M. I PRIETO, F. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo (Vol 2): Aspectos psicosociales del trabajo. Madrid: Síntesis Psicologia.

RODRIGUEZ, A. (1998) Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Pirámide.

RODRIGUEZ, J.L. Y MEDRANO, G (1993) La formación en las organizaciones. Madrid: Eudema.

TOUS, J. ESCUER, J. FERRÉ, F, i ORELLANA, A. (2000) Psicologia del Treball per a Relacions Laborals. Tarragona: Servei Lingüístic.

TRECHERA,J.L. (2000). Introducción a la psicología del trabajo. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Mètodes d'ensenyament: Classes teóriques i pràctiques.

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació dels informes de les pràctiques.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5