ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2003 - 04

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15061020

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS

Professors: Dra. Núria Tordera Santamatilde / Sr: Ferran Ferré Padreny

Període lectiu: 2on quadrimestre.

Tipus d'assignatura: troncal

Nivell: 1er Relacions Laborals.

Programa:

Tema I.- Organització: Tipus i estructura.

Tema II.- Cultura organitzacional.

Tema III.- Motivació i satisfacció laboral.

Tema IV.- Els rols dins de l'organització.

Tema V.- Lideratge i estils de direcció a les organitzacions.

Tema VI.- Els grups, els equips i l'organització.

Tema VII.- Comunicació a les organitzacions.

Tema VIII.- La participació a les organitzacions.

Aplicacions tecnològiques als processos de treball.

 

Objectius: Es pretén que l'alumne domini les aplicacions bàsiques que s'han fet des de la psicologia de les organitzacions per l'estudi del comportament organitzacional. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teòric i un de pràctic. Les classes pràctiques se centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

Bibliografia:

GUILLÉN, C. GUIL, R. (2000) Psicología del Trabajo para Relaciones Laborales. Madrid. McGraw-hill.

PEIRÓ, J.M. (1986) Psicología de las Organizaciones (Vol 1 y 2 ). Madrid: UNED.

RODRIGUEZ, A. (1998) Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Pirámide.

SCHEIN, E.H. (1988)) La cultura empresarial y el liderazgo. Barcelona. Plaza y Janes.

TOUS, J. ESCUER, J. FERRÉ, F, i ORELLANA, A. (2000) Psicologia del Treball per a Relacions Laborals. Tarragona. Servei Lingüístic

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques.

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació dels informes de les pràctiques. Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5