ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2003 - 04

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15061216

Nom de l'assignatura: TECNIQUES DE SELECCIÓ

Professors: Sr. Ferran Ferré Padreny

Període lectiu: 1er. quadrimestre.

Tipus d'assignatura: optativa

Nivell: 3er Relacions Laborals.

Programa:

 

Tema I. Esquema bàsic del procés de selecció.

Models de selecció de personal.

Fases del procés de selecció de personal.

La selecció per competències.

 

Tema II. Tècniques i instruments util·lizats al procés de selecció de personal.

Eines de preselecció.

Proves professionals o de coneixements.

Test psicològics de selecció de personal.

Proves en situacions reals o simulades.

 

Tema III. L'entrevista de selecció de personal.

Característiques i models d'entrevista de selecció.

Funcions de l'entrevista.

Metodologia i organització a l'entrevista.

Insuficiències i problemes que genera l'entrevista.

 

Tema IV. Avaluació de candidats.

 

Tema V. Limitacions ètiques i legals del procés de selecció.

La responsabilitat del procés de selecció.

Problemes i errors més freqüents.

 

Objectius:

Es pretén que l'alumne conegui les aportacions bàsiques que s'han fet des de la psicologia del treball a la selecció i formació de personal. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teòric (dividit en dos: selecció i formació) i un bloc pràctic. Les classes pràctiques es centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar de que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

Bibliografia:

AGUIRRE, S. DEL CERRO, S. (1999) El psicólogo en la empresa. Barcelona: Anthopológica.

DE JUAN, M. COLOM, R. QUIROGA, A. (1996) La práctica de la psicología diferencial en industria y organizaciones. Madrid: Pirámide.

FERNÁNDEZ-RIOS, M. (1995) Análisis y descripción de puestos de trabajo. Barcelona: Diaz de Santos.

HAY GROUP (2001) Factbook Recursos Humanos. Navarra. Aranzadi & Thompson.

T.E.A. (Ed.) (1990) Test psicológicos en España. Madrid: TEA

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques.

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 4 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 6 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació dos informes de les pràctiques.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5