ENSENYAMENT: CIÈNCIA I MÈTODE EN INFERMERIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 18422210

Codi de l'assignatura: 18422210

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA GRUPAL

Professor: Dr. Jordi Tous i Pallarés

Període lectiu / nivell / tipus: Segon cicle infermeria /Q2

 

Programa:

Tema I.- Introduccció a la Psicologia dels Grups.

Tema II.- Lestructura grupal.

Tema III.- Elements de la dinàmica grupal.

Tema IV.-  Técniques dintervenció grupal.

Tema V.- Grups i equips de treball.

Tema VI.- Técniques de registre de la conducta grupal.

 

Objectius:

1.-Integrar els continguts bàsics del programa.

2.-Dominar alguns mètodes de recerca en l'àmbit esmentat.

3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

 

Bibliografia:

 

Gil, F. De la Hera, C. (2000), Introducción a la psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

González, P. (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

Morales, J.F. , Navas, M.S. y Molero, F. (1996). Estructuras de grupo y liderazgo. En S. Ayestaran (eds.), El grupo como construcción social. Rubí: Plural.

Peiró, J. M. (1992). Psicología de la organización (5ª ed.). Madrid: UNED. Tomo II.

Salanova; M.; Prieto, F. i Peiró, J. M. (1996). Grupos de trabajo. En J. M. Perió i F. Prieto (eds.), Tratado de psicología del trabajo. Volumen II: Aspectos psicosociales del trabajo. Madrid: Síntesis.

Silva, M. i Quijano, S. (1997). Los grupos en las organizaciones. En P. González (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

 

Mètodes d'ensenyament:

Classes magistrals (teóriques) i sessions pràctiques de técniques dintervenció grupal.

 

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE.  (amb valor de 6 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 4 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació dels informes de les pràctiques.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 4,5