Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ESTRATÈGIA EN LA PREVENCIÓ DE CONFLICTES Codi 15042012
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Segon Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
FABRA SOPEÑA, JOAN MANEL
Adreça electrònica carolina.mayor@urv.cat
joanmanel.fabra@urv.cat
Professors/es
MAYOR SÁNCHEZ, CAROLINA
FABRA SOPEÑA, JOAN MANEL
Web

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
-Proporcionar al participant els coneixements i les eines més adients per desenvolupar les seves habilitats de persuasió i de negociació.
Generar l'hàbit de preparar eficaçment les negociacions
Treballar l'actitud idònea al llarg del procès de negociació
Conèixer els principals tipus de tancaments aplicables a la negociació

Continguts
Tema Subtema
1.- Estratègies, persones i tècniques - característiques del negociador
-Estils de negociació
- Tipus de negociador
- Estrategies i tàctiques de negociació
2. Comunicació - Comunicació verbal i no verbal
- Assertvitat
3.- Com es prepara una negociació - Fases i concessions
- Barreres en la negociació
4.- La comunicació assertiva - Exercicis pràctics
5.- El joc dels interessos i les posicions -Exercicis pràctics
6.- Resolució de conflictes - Tipus i role-plays
7.- Grups de negociació. - Casos pràctics

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 3 0 3
 
Sessió Magistral 6 18 24
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 30 40
Resolució de problemes, exercicis 10 60 70
 
Atenció personalitzada 3 9 12
 
Proves objectives de tipus test 1 0 1
Proves pràctiques 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries dETECTAR EL NIVELL DE PARTIDA DELS ALUMNES I EXPLICAR EN QUÈ CONSISTIRÀ L'ASSIGNATURA I EXPLICAR ELS CONCEPTES BÀSICS. EN DEFINITIVA PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA I DELS OBJECTIUS QUE VOLEM ASSOLIR
Sessió Magistral EXPOSICIONS TEÒRIQUES PER PART DEL PROFESSOR DE TOTS ELS TEMES I CONCEPTES IMPORTANTS
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària RESOLUCIÓ DEPROBLEMES MITJANÇANT EXERCICIS PRÀCTICS FETS A L'AULA I AMB PARAL.LELISME AMB LA REALITAT. ES PER APLICAR ELS CONEIXEMENTS TÈÒRICS APRESOS
Resolució de problemes, exercicis ES TRCATA DE FER ROLE-PLAYS I PER TANT APLICAR LA TEORIA MITJANÇANT AQUESTA METODOLOGIA

Atenció personalitzada
 
Activitats Introductòries
Descripció
PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA, DELS TEMES A TRACTAR, DELS CONCEPTES MÉS IMPORTANTS I DELS OBJECT6IUS QUE ENS PROPOSEM

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis S'ENTREGARAN DIFERENTS EXERCICIS QUE ES FARAN A CLASSE I QUE COMPTARAN PER LA NOTA 10%
Proves objectives de tipus test EXAMEN TIPO TEST DE 45 PREGUNTES I ELS ERRORS DESCOMPTARAN 70%
Proves pràctiques pROVES D'EXERCICIS O ROLE-PLAYS QUE COMPTARAN PER EXAMEN I ES FARAN DURANT EL CURS 10%
Altres aSSISTÈNCIA A CLASSE DE ALMENYS UN 75% 10 %
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica MUNDUATE.L. Y MEDINA FJ, GESTIÓN DEL CONFLICTO, NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN, PIRÁMIDE,
OVEHERO A, TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN, MC GRAW HILL,

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili