Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Avaluació psicològica

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) AVALUACIÓ PSICOLÒGICA Codi 11161001
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Troncal Tercer Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DESCARREGA FONT, JAUME
Adreça electrònica jaume.descarrega@urv.cat
Professors/es
DESCARREGA FONT, JAUME
Web
Descripció general 1.- Transmetre les nocions bàsiques actuals sobre Avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els diferents enfocaments teórics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives psicoterapéutiques. 2.-Transmetre el concept d'Avaluació com a una activitat integradora dels diferentss aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà. 3.- Fomentar l'interès i la curiositat necessaria per tal que l'alumne es plantegi la necessitat d'una formació permanent en aquesta àrea. 4.- Desenvolupar en l'alumne la "Sensibilitat diagnòstica" que precisa aquesta tasca: saber com i quan intervenir, respecte per l'ésser human necesari en tota relació interpersonal, conjuntament amb el rigor científic exigit per la pròpia tasca.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció. 1.1 Diferenciació terminologica
1.2 Evolució històrica
1.3 Dimensions i alternatives
Tema 2. Avaluació, ètica i deontologia. 2.1 Aspectes ètics
2.2 Els codis deontològic
Tema 3. El procés de l'Avaluació psicològica i els diferents enfocaments 3.1 L'enfocament correlacional
3.2 L'enfocament experimental
Tema 4. L'avaluació psicològica des dels diferents enfocaments teòrics. 4.1 El model d'atributs.
4.2 Els models dinàmics i psicoanalítics.
4.3 Els models humanistes-existencials.
4.4 Els models conductual cognitius.
4.5 Els models sistèmics.
4.5 El model mèdic.


Tema 5. L'entrevista 5.1 Definició i diferenciació conceptual
5.2 Classificació
5.3 Principis i factors a tenir en compte
5.4 El curs de l'entrevista
5.5 Entrevistes difícils
Tema 6 .Els diferents tipus de tècniques exploratòries 6.1 Observacionals.
6.2 Autoinformes.
6.3 Projectives.
6.4 Objectives.
6.5 Subjectives.
Tema 7. Comunicació de resultats: la devolució i l'informe. 7.1 La devolució.
7.2 Els informes: Tipus i organització
Tema 8. Avaluació i camps d'Aplicació 8.1 Clínica
8.2 Jurídica
8.3 Escolar
8.4 Social
8.5 Industrial
Tema 9. Avaluació de la personalitat. 9.1 Avaluació de característiques de personalitat.
9.2 Avaluació de característiques estilístiques de la personalitat
Tema 10. Avaluació de trastorns psicopatològics 10.1 L'avaluacio de la conducta normal i patològica.
10.2 Classificació i criteris diagnòstics.
10.3 Avaluació de diferents tipus de trastorns

Atenció personalitzada
Descripció
Horari d'atenció a l'alumnat i e-mail disponible per a qualsevol dubte, aclariment o supervisió sobre el treball o qualsevol aspecte teòric o pràctic de l'assignatura

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura és imprescindible aprovar els 2 treballs pràctics i l'examen teòric.

La 2a convocatòria es regirà pels mateixos criteris d'avaluació que la 1a:

- Examen de pregunta curta/mitja que valora els continguts teòrics-i pràctics treballats al llarg del curs 50%

-Presentació de 2 treballs pràctics en els que cal escollir 2 subjectes experimentals , 1 adult de més de 18 anys i un nen entre 6 i 16 anys, als que s'aplicaran diferents tipus de proves per tal de fer -ne una avaluació. 40%

- Participació activa amb comentaris i reflexions orals i/o escrits per part de l'alumne al llarg del curs 10%


Fonts d'informació
Bàsica

Complementària Nichols, D.S., Claves para la evaluación con el MMPI-2, TEA ediciones, 2002

Aiken Lewis R. (2003). Test Psicológicos y Evaluación. Pearson. Prentice Hall.

Avila Espada, A. (1997). Evaluación en Psicología Clínica. Tomo I y II Salamanca: Amarú.

Avila Espada. A.; Rodriguez Sutil, C. (1987). Psicodiagnóstico clínico. Bilbao. Desclée de Brouwer.

Fernández Ballestero R. (1998). Introducción a la Evaluación Psicológica. Tomos I y II. TEA.

Forns M; Kirchner, T; y Torres, M. (1998). Evaluación psicológica: modelos y técnicas. Paidos

Hathaway, J.C. y Mc. Kinley. Cuestionario de Personalidad. MMPI-II, TEA, S.A.

Hierro D. (1990). Proyecto Docente a la Titularidad.

L. Corman (1983).El test de la família. Ed: Kapelusz.

Núñez, R. (1979). Aplicación del cuestionario multifásico de la personalidad a la Psicopatologia. México: Manual moderno.

Pelechano, V. (1988). Del Psicodiagnóstico clásico al análisis ecopsicológico. Tomos I y II. Valencia. Alfaplus

Seisdedos, N. i Roig Fuste, J.M. (1986). M.M.P.I. Suplemento técnico e interpretación clínica. Madrid: T.E.A.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili