Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Emoció, ansietat i estrés

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS Codi 11161225
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Introduir l'alumne en el coneixement dels processos emocionals bàsics i la seva implicació en la conducta ansiosa i d’estrès. Tanmateix relacionar l'estrès amb la pràctica professional i el seu objecte de treball.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
EMOCIÓ 1.-Antecedents

2.-Definicions

3.-Filogènesi de la resposta emocional.

4.-Suport i procés fisiològic de la resposta emocional

5.-Coneixement i gestió de les emocions: La intel·ligència emocional.

6.-Aplicacions: Identificació versus negació.El control emocional, perspectives actuals
ANSIETAT 1.-Fenomenologia de l’ansietat

2.-Suport fisiològic de l’ansietat

3.-Ansietat i clínica de la por

4- Psicopatología de l’ansietat

5. Ansietat i rendiment
L'ESTRÈS 1.-El senyal d'alarma i el patró fix de comportament.

2.-Antecedentes històrics: la sindrome general d'adaptació.

3.-Definicions de l'estrès

4.-L'estrès com a resposta adaptativa del organisme.

5.-Els mediadors biològic, cognitiu i social. Conceptualització i dinàmica dels mecanismes de defensa.

6-L'afrontament.

7-L'estrès laboral i el burn-out

8-L'estrès i l'Organització.

9.- Registres i questionaris.

Atenció personalitzada
Descripció
Es concretarà a petició de l'alumne

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'examen de la 2na convocatòria serà segons el model de "prova objectiva de preguntes curtes": 10 preguntes curtes valorades en un punt cadascuna


Fonts d'informació
Bàsica

Barriga, S., León, J.M. (1990). Psicología de la salud: Aportaciones desde la psicología social. Sevilla: Sedal Alfar.

Bermudez, J. (1996). Afrontamiento: aspectos generales. En A. Fierro. (Ed.),  Manual de Psicología de la personalidad  (Pp.177-208). Barcelona:Paidos.

Buendía Vidal, J. (Ed.). (1993). Estrés y Psicopatología. Madrid. Pirámide.

Campbell, D., Stanley,J. (1973). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Buenos Aires: Amorrortu (Edición original en inglés 1966).

Clemente, M. (1988). Evaluación de programas. En R. Reyes (Ed). Terminología científicosocial. Aproximación crítica. Barcelona: Anthropos.

Clemente, M. (1992). Psicología Social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Eudema.

Cohen, E., Franco, R. (1992). Evaluación de proyectos sociales. Madrid: Siglo XXI.

Cook, T.D., Reichardt, CH.S. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Madrid: Morata (Edición original en inglés 1982).

De Board, R. (1980). El psicoanálisis de las Organizaciones. Buenos Aires. Paidos (Edición original en inglés 1978).

Diaz de Quijano y Arana, S. (1993). La Psicología Social en las Organizaciones. Barcelona: Fundamentos.

Enriquez Soriano, A.  (1997). Estrés: cómo aprender en la encrucijada. Madrid: Olalla.

Fernandez Ballesteros, R. (Ed.) (1995). Evaluación de programas, Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis.

Flórez Lozano, J.A. (1994). Síndrome de "estar quemado". Barcelona. Edikamed.

 

Guilera, Ll., (2007) Más allá de la inteligéncia emocional. BCN. Thomson

Haynal, A., Pasini, W. (1980), Manual de medicina psicosomática. Barcelona: Toray-Masson (Edición original en francés 1980).

Herrero Velasco, L. (et al). (1983). Trastornos de ansiedad en Medicina. Barcelona: Hoechst Ibérica.

Ibáñez, J. (1988). Cuantitativo-Cualitativo. En R. Reyes (Ed.), Terminología científico-social. Aproximación crítica (Pp.)  Barcelona: Anthropos.

Kelly, J.A. (1998). Entrenamiento de las habilidades sociales. Bilbao. Desclée de  Brouwer.

Lazarus, R.S., Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca.

López, J.C., Gómez, G. (1998).Trastornos de pánico. Manual práctico para su tratamiento. Valencia. Promolibro.

 

Martin, D., Boeck, K., (1997 nteligencia emocional ¿Que es? Madrid. Edat

Martinez, F., Garcia, C. (1993). Emoción, estrés y afrontamiento. En A, Puente (Ed.), Manual de Psicología Básica (Pp  ). Madrid: Eudema.

Maslach, CH. (1982). Burnout. The cost of caring. New York: Prentice Hall Intenational.

Maslach, CH., Jackson, S.E. (1997). Inventario Burnout de Maslach. Barcelona: Tea (Traducción y adaptación del original en inglés Maslach Burnout Inventory, Manual. Palo Alto: CPP. 1986).

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (1986). Técnicas cognitivas para el tratamiento

Mills, J. (1990). Cómo superar el estrés. Bilbao: Deusto ( Edición original en inglés 1990).

Peirò, J.M. et al. (1992). Estrés de rol y bienestar psicológico en el trabajo del estrés. Barcelona: Martínez Roca.. En J.L. Alvaro et al. (Eds.), Influencias sociales y psicológicas en la salud mental (Pp   ). Madrid: Siglo XXI.

Peirò, J.M. (1992). Desencadenantes del estrés laboral. Madrid: Eudema.

Peirò, J.M., Salvador, A. (1993). Control del estrés laboral. Madrid: Eudema.

Pokras, S. (1992). Cómo resolver problemas y tomar decisiones sistemáticamente. Mexico: Gei.

Popper, K. (1962). La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos.

Ribera, D., et al. (1993). Estrés laboral y salud en profesionales de enfermería. Estudio empírico en la provincia de Alicante. Alicante: Secretariado de publicaciones. Universidad de Alicante.

Rodriguez fernández, A. (1988). Psicología de las Organizaciones. Valencia: Promolibro.

Rodriguez Fernández, A. (Ed.)  (1994). Las Organizaciones a debate. Una perspectiva psicosociológica. Granada: Universidad de Granada.

Rof Carballo, J. (1982). Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una medicina dialógica. Madrid: Labor.

Tobeña, A. (1997).  El estrés dañino. Madrid: Aguilar.

Troch, A. (1982). El estrés y la personalidad. Barcelona. Herder.

Valdés, M., De Flores, T. (1985). Psicobiología del estrés. Barcelona: Martínez Roca.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili