Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Intervenció psicològica

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA Codi 11162110
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Quart Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Web
Descripció general 1. Presentar els fonaments, les característiques i la situació actual de la Intervenció psicológica. 2. Descriure les bases de les tècniques, i facilitar-ne l'ús i aplicació correctes en l'àrea de la Psicologia clínica i de la salut.

Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
PRIMERA UNITAT DIDÀCTICA: Introducció a la intervenció en Psicologia clínica: consideracions generals, fonaments teòrics, procés d’intervenció conductual i habilitats del terapeuta Tema 1. La intervenció en Psicologia clínica: aspectes bàsics
Tema 2. La intervenció en Psicologia clínica: una perspectiva històrica
Tema 3. La intervenció psicològica avui: el moviment dels tractaments psicològics amb suport empíric
Tema 4. El procés d’intervenció
Tema 5. Habilitats terapèutiques


SEGONA UNITAT DIDÀCTICA: Tècniques d’intervenció Tema 6. Tècniques de control de l’activació: relaxació i respiració
Tema 7. Tècniques d’exposició
Tema 8. Tècniques operants dirigides a crear, mantenir o incrementar conductes
Tema 9. Tècniques operants per a l’eliminació o reducció de conductes
Tema 10. Sistemes d’organització de contingències
Tema 11. Entrenament en habilitats socials i modelat
Tema 12. Tècniques de solució de problemes
Tema 13. Tècniques d’autocontrol
Tema 14. Tècniques de reestructuració cognitiva
Tema 15. La inoculació contra l’estrès
TERCERA UNITAT DIDÀCTICA: Avenços, nous desenvolupaments i plantejaments de futur Tema 16. Les noves tecnologies en intervenció psicològica

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica

Froján, M.X. y Santacreu, J. (1999). Qué es un tratamiento psicológico. Madrid: Biblioteca Nueva.

Gavino, A (Coor.) (1997). Técnicas de terapia de conducta. Barcelona: Martínez Roca.

Gavino, A. (2004). Tratamientos psicológicos y trastornos clínicos. Madrid: Pirámide.

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Martin, G. i Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall (original de 1996).

Olivares, J. i Méndez, F.X. (2001). Técnicas de modificación de conducta (tercera edició). Madrid: Biblioteca Nueva.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili