Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Formació de personal

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) FORMACIÓ DE PERSONAL Codi 11162273
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Web
Descripció general 1. Conocer las nuevas tecnologías en el área de formación 2. Aprender los diferentes recursos didácticos utilizados en los diferentes tipos de formación. 3. Profundizar en las metodologías tradicionales, relacionadas con las nuevas tecnologías, situacionales e individualizadas.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Aprofundir en les metodologies tradicionals, relacionades amb les noves tecnologies, situacionals i individualitzades A14
A15
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B9
B10
B12
B13
B28
B30
C3
C5
2. Aprendre els diferents recursos didàctics utilitzats en els diferents tipus de formació A14
A17
A18
B11
B22
B26
B27
C3

Continguts
Tema Subtema
1. Formació: aspectes i conceptes introductoris 1.1 Aproximació històrica a la Formació de Personal
1.2 Formació i desenvolupament.
1.3 Formació i aprenentatge
2. Formació a l'empresa: evolució i realitat 2.1 Gestió del procès de la formació
2.2 Inversió o despesa?
3. Tècniques individualitzades 3.1 Mètodes individualitzats i estandaritzats orientats a l’ensenyament i a l’aprenentatge
3.2 Coaching
3.3 Mentoring
4. Tècniques semiestandaritzades 4.1 Noves tecnologies
4.2 Ensenyament a distància

5. Tècniques situacionals 5.1 Outdoor training
5.2 Indoor training
5.3 Simuladors
6. Formació i estructura organitzativa 6.1 Disseny, aplicació i avaluació del Pla de Formació


7. Presentacions orals 7.1 Recomanacions bàsiques

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
 
Sessió Magistral 7 2 9
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 12 5 17
Treballs 7 5 12
 
Atenció personalitzada 2 2 4
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de la dinàmica de l'assignatura i sondeig dels coneixements previs i expectatives de l'alumnat
Sessió Magistral Exposició oral per part de la professora dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Assistència i participació activa a un mínim del 80% de les classes. Anàlisi, discussió i resolució d'activitats plantejades a classe ja sigui presencial o virtual. Implica l'entrega dins dels plaços establerts per la professora.
Treballs Elaboració i exposició davant del grup d'un pla de formació realista, novedós i aplicat

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
Atenció als alumnes de manera presencial dintre de l'horari d'atenció sempre que s'acordi prèviament o bé de manera virtual mitjançant e-mail o moodle.


Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Assistència i participació activa a un mínim del 80% de les classes. Anàlisi, discussió i resolució d'activitats plantejades a classe ja sigui presencial o virtual. Implica l'entrega dins dels plaços establerts per la professora. 50%
Treballs En grup, elaboració i exposició davant de la classe d'un pla de formació realista, novedós i aplicat 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assistència a les classes és obligatòria. En cas de no ser possible s'ha de comunicar com a màxim una setmana desprès de començar el quatrimestre de cara a establir programa específic d'activitat. De no complir-se aquest tràmit no es podrà superar l'assignatura.

La realització i superació de les pràctiques (presencials o compensatòries) és obligatoria per tal d'aprovar l'assignatura a l'igual que el treball i presentació grupal. Superar l'assignatura requereix d'una puntuació mínima de 5 en examen i activitats.

L'avaluació en segona convocatòria es realitzarà mitjançant un exàmen, les activitats compensatòries i l'elaboració d'un treball pràctic (escrit i presentació) que s'haurà de lliurar el dia de l'examen en paper, power point i gravació en format DVD


Fonts d'informació

Bàsica

Luis R. Gómez-Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy (2004). Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 3ª Edición. Editorial Pearson Educación.

Alfonso C. Morales Gutiérrez, J. Antonio Ariza Montes, Emilio Morales Fernández (2000). Gestión Integrada de Personas. Una perspectiva de organización. 2ª Edición. Editorial Desclée de Brouwer S.A.

Buckley,R.; Caple, J. (1990) La formación.Teoría y práctica. Madrid. Díaz de Santos

Castanyer Figueras, F.(1988) La formación permanente en la empresa. Barcelona. Marcombo

Ives, W. (1991) Evaluación de destrezas y análisis de necesidades para el profesional de la formación. Consultores Españoles

Maclelland, D.C. (1987) Human Motivation. Cambridge University

Mitrani A.; Dalziel M. y Suarez De Puga, I. (1992) Las competencias: clave para una gestión integrada de los recursos humanos. Bilbao. Deusto Pereda, S. (1993) Ergonomía. Diseño del entorno laboral. Madrid. Eudema

Boyatzis, R.E (1982) The competent manager. John Wiley & Sons

Randell, G.; Packard, P. Y Slater, J. (1988) La valoración y formación del personal. Bilbao. Deusto

Técnicas de Formación, S.A. (1995) Guía para la formación de la Comunidad de Madrid. Madrid. Instituto para la Formación de la Comunidad de Madrid

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili