Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Prevenció de Riscos Laborals (2009) | Especialització en psicosociologia

 

Prevenció de Riscos Laborals (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA Codi 20605109
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Química
Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
christophe.bengoa@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
BENGOA ., CHRISTOPHE JOSÉ
UBIEDO PEREZ, CATALINA
Web
Descripció general La psicosociologia és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals produïdes per factors psicosocials del treball i els seus efectes sobre la salut dels treballadors.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Els sistemes d'organitzar el treball a les empreses AP1
AP2
AP3
AP4
Quines són les metodologies iprocediments per a realitzarl'avaluació dels factors psicosocials al treball AP1
AP2
AP3
AP4
Quins són els procedimentsque pot recomenar un técnic per fer prevenció dels efectes de l'estres, burnout, violència ocupacional i d'altres problemes d'índole psicosocial AP1
AP2
AP3
AP4
Implementar in procés de informació i comunicació efectiu a l'empresa sobre la prevenció dels riscos psicosocials. AP1
AP2
AP3
AP4

Continguts
Tema Subtema
1. Règims de treball i descans
2. L´error humà
3. Disseny integral de llocs de treball complexos
4. La càrrega mental
5. L´estrès laboral. Conseqüències dels factors psicosocials nocius
6. Organització del treball. Variables estructurals i dimensions contextuals
7. Escales d´actituds
8. Organització del treball. Variables estructurals i dimensions contextuals
9. Psicosociologia aplicada
10. Metodologies per a l´avaluació dels factors psicosocials. Mètode PSCAT 21
11. La comunicació a l´empresa
12. Mobbing i altres problemes d´índole psicosocial

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 3 4
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 3 8 11
 
Atenció personalitzada 30 30 60
 
Proves objectives de tipus test 1 10 11
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es presentaran els models psicosocials que es fan servir a PRL
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària El professor presentara un seguit d'eines d'avaluació i resultats en determinats contextos.
L'estudiant introduirà informació que recollira i en farà la diagnosi técnica.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Es respondran els dubtes presentats pels estudiants via e-correu.

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realitzar els exercicis presencialment i per e-correu 20%
Proves objectives de tipus test Exercici teórico-pràctic tipus test que l'estudiant realitzara de manera individual a l'aula 80%
Altres Exercici teórico-pràctic tipus test que l'estudiant realitzara de manera individual a l'aula 80%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els estudiants hauran de realitzar els qüestionaris auto-corregibles i els exercicis proposats pel professor per a aquesta matèria Aquests hauran de ser resolts al llarg del període establert, essent obligatòria la seva realització i havent-se de obtenir més d'un 70% de la nota dels mateixos per poder presentar-se a la prova presencial.

Avaluació de la matèria. Les notes obtingudes en els tests d'autoavaluació que es realitzaran al llarg de la matèria, resolts a través del campus virtual representaran un 20% de la nota final de la matèria, corresponent el 80% restant a l'examen presencial d'aquesta matèria.

Tal com recull la normativa d'avaluació de la URV, aprovada per la Comissió de Docència el 27 de juliol de 2005, els alumnes que no aconsegueixin la superació d'aquesta matèria per l'avaluació contínua descrita, tindran una segona convocatòria sent aquesta una prova que determinarà totalment la qualificació final, coherent amb el concepte d'avaluació continuada.


Fonts d'informació

Bàsica , , ,
TOUS, J., El comportamiento absentista y sus repercusiones en la calidad de vida laboral y la calidad del servicio en el sector hotelero., 2009, Septem Ediciones

Complementària TOUS, J., Aspectes psicosocials de la qualitat de vida laboral en el sector hoteler., 2011, Publicacions URV – Col.lecció Recerca

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili