Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Psicologia (2009) | Llenguatge i comunicació

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) LLENGUATGE I COMUNICACIÓ Codi 11204119
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GUASCH MOIX, MARC
Adreça electrònica marc.guasch@urv.cat
Professors/es
GUASCH MOIX, MARC
Web
Descripció general Como asignatura dentro del estudio general de los procesos básicos, los objetivos que se pretenden conseguir en este curso son los siguientes: 1. - Conocer la perspectiva psicológica en el estudio del lenguaje y la comunicación 2. - Entender cuáles son los problemas teóricos más relevantes y las soluciones propuestas 3. - Familiarizarse con los principales descubrimientos de la investigación en este campo y adquirir una visión integrada de los mismos 4. - Conocer cuáles son los procedimientos de investigación que le permiten a la psicología abordar las preguntas que se plantea acerca del lenguaje como facultad de la mente y como instrumento de comunicación 5. - Establecer las relaciones entre los procesos que intervienen en el lenguaje y la comunicación y otros procesos básicos 6. - Estar informados sobre los ámbitos de aplicación en los que se pueden proyectar los conocimientos en el estudio del lenguaje y la comunicación

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.
Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.
 A2 Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir una visió integrada dels mateixos.
Establir les relacions entre pensament i llenguatge.
Establir les relacions que hi ha entre processos psicològics bàsics i el pensament i el llenguatge.
 A5 Conèixer quins són els procediments d’investigació que permeten a la psicologia abordar preguntes que es plantegen sobre el pensament, i sobre la facultat del llenguatge i la seva funció comunicativa.
 A10 Conèixer els àmbits d’aplicació en els que es poden projectar els coneixements en l’estudi del llenguatge i el pensament.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Bloque 1: El estudio del lenguaje y la comunicación desde una perspectiva psicológica Tema 1: Niveles de descripción del comportamiento lingüístico
Tema 2: Funciones del lenguaje: comunicación y representación
Tema 3: Problemas y perspectivas en el estudio de la ontogénesis y filógenesis del lenguaje
Bloque 2: Procesos de comprensión y producción del lenguaje en la comunicación Tema 4: Procesos de comprensión del lenguaje
Tema 5: Procesos de producción del lenguaje
Tema 6: Procesamiento del discurso

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 35 35 70
Seminaris 7 13 20
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 15 0 15
Pràctiques a laboratoris 1 1 2
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves objectives de tipus test 4 33 37
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En la primera sesión de clases teórica y práctica se presentará a los alumnos la asignatura y se les expondrán y explicarán los objetivos, contenidos, metodologías y evaluación que se utilizarán.
Sessió Magistral Las sesiones teóricas consistirán en la exposición, por parte del profesor, de los contenidos incluidos en el programa de la asignatura. En esta exposición se abordarán tanto cuestiones teóricas como estudios de carácter empírico-experimental, en los que los alumnos tendrán que identificar las distintas variables.
Seminaris Parte de estos seminarios se dedicarán a la discusión en grupo de diversas lecturas relacionadas con los contenidos teóricos y experimentales de la asignatura. Los alumnos tendrán que leerse y trabajar dichas lecturas con anterioridad en casa. El profesor entregarán una serie de preguntas de cada lectura que sirvan de guía al trabajo del alumnos y a la discusión en clase.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Las prácticas consistirán en la reproducción de experimentos clásicos realizados en el ámbito de la psicología del lenguaje y la comunicación. Con esta finalidad se utilizarán programas de ordenador que permiten la pasación de experimentos y registro de datos.
Pràctiques a laboratoris Los alumnos tendrán la oportunidad de realizar de forma individual un experimento en el laboratorio sobre algún tema reciente de investigación en el ámbito del lenguaje.
Atenció personalitzada Se ofrecerá al alumno sesiones de tutoría para valorar la marcha de la asignatura y resolver cualquier problema.

Atenció personalitzada
Descripció
Se ofrecerá al alumno sesiones de tutoría para valorar la marcha de la asignatura y resolver cualquier problema.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A5
A10
B6
Se tendrá en cuenta las respuestas de los alumnos a las preguntas que se elaboren sobre las lecturas que se hayan trabajado en clase. 20%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
A5
A10
Se evaluará mediante preguntas los contenidos de las prácticas que se hayan realizado, así como el dossier que los alumnos tendrán que entregar. Se valorará la asistencia a las clases prácticas. 20%
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
Se evaluarán los conocimientos teóricos de la asignatura. Se tendrá en cuenta la comprensión de los conceptos trabajados en la asignatura, así como las investigaciones examinadas. Se valorará la capacidad del alumnos de interpretar los resultados de estas relacionarlos con los distintos modelos e hipótesis examinadas. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Almagor, Y., Sánchez-Casas, R. & García-Albea, J.E., Estudio de un caso de anomia: efectos de categoría gramatical en la producción de un afásico bilingüe, 2000, Cognitiva, 15(1), 22-49
Ortiz, R.; Jiménez, J.E.; Muletón, M., Rojas, E., Estevez, A., Guzmán, R.; Rodríguez, C., & Nara, Desarrollo de la percepción del habla en niños con dislexia, , Psicothema, 20(4), 678-683
Soler, O. (coordinadora), Psicologia del Llenguatje, 2006, Barcelona: UOC
Belinchón, M., Igoa, J.M., & Rivière, A., Psicología del Lneguaje: Investigación y Teoría, 1992, Madrid: Trotta
Harley, T., Psicología del Lenguaje: de los datos a la teoría, 2011, McGraw Hill

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili