Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Tutories

Tutories

 

PLA DE DESENVOLUPAMENT DE L'ACCIÓ TUTORIAL A LA FACULTAT DE
CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

En el marc dels plans estratègics de la Universitat Rovira i Virgili i de la Facultat es prioritza l'acció tutorial amb l'objectiu general de facilitar als alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia l'ajut i les directrius necessàries per tal de millorar la seva integració a la Universitat i el seu desenvolupament acadèmic:

Un tutor té les següents funcions:

 1. Facilitar als alumnes el seu procés d'incorporació o de desenvolupament, en el seu cas, en el món universitari.
 2. Seguir individualitzadament i personalitzadament el procés acadèmic dels alumnes.
 3. Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes.
 4. Orientar el procés universitari dels alumnes.
 5. Potenciar si és el cas, la inserció laboral dels alumnes.

1.- Tutoria pels alumnes de nou ingrés

Tots els alumnes admesos al Centre es distribuiran entre els professors amb dedicació exclusiva a la Facultat, tot i respectant la seva adscripció docent als ensenyaments respectius.

Aquests professors desenvoluparan almenys, les següents accions tutorials:

 1. Abans de la matrícula es reuniran amb els alumnes tutelats per explicar-los l'estructura dels plans d'estudis, la tipologia de les assignatures, els procediments de matrícula, etc.
 2. Durant el primer més de classe els professors-tutors hauran de contrastar amb els alumnes tutelats la seva percepció envers la Facultat, detectar els seus problemes acadèmics o metodològics, etc. i els orientaran sobre la manera de resoldre els problemes detectats.
 3. Al finalitzar el primer quadrimestre els professors revisaran la preparació dels alumnes, les estratègies per afrontar els exàmens de febrer, etc.
 4. Al començament del segon quadrimestre els tutors analitzaran les qualificacions dels alumnes i planificaran les activitats acadèmiques del segon quadrimestre.
 5. Al final de curs els professors revisaran el desenvolupament acadèmic d'aquest i planificaran el nou curs.

2.- Tutoria pels alumnes de segon i dels cursos restants

Donat que a partir del segon curs pràcticament tots els alumnes (llevat dels de Psicologia) tenen planificades les seves pràctiques i que tots, per aquesta raó, tenen assignat un tutor de pràctiques, aquests tutors de pràctiques portaran a terme, també, l'acció tutorial dels alumnes. En el cas dels alumnes de 2on i 3er de Psicologia, aquests es distribuiran d'acord amb els criteris dels alumnes de 1er.

A banda de les seves funcions com a tutors de pràctiques, els professors-tutors, hauran de desenvolupar, almenys, les següents activitats:

 1. Abans de la matrícula els professors revisaran els resultats del curs o cursos anteriors i orientaran als alumnes sobre la matrícula i sobre el procés acadèmic a seguir.
 2. A l'acabament del primer quadrimestre es planificarà el procés de preparació dels exàmens i s'analitzaran les dificultats dels alumnes en les diferents matèries.
 3. A l'inici del segon quadrimestre s'analitzaran els resultats dels exàmens, es planificarà el segon quadrimestre i la realització de les activitats complementàries o de suport necessàries pels alumnes.
 4. Durant el curs, sempre que l'alumne o tutor ho creguin convenient, s'analitzaran els problemes o dificultats de les matèries i s'intentaran solucionar els conflictes que es puguin generar.

El temps de dedicació dels professors a les tasques d'acció tutorial serà el corresponent al temps de dedicació a l'atenció dels alumnes de cada professor, i així s'indicarà a l'horari oficial de dedicació dels professors.

Les comissions acadèmiques de la Junta seran les encarregades de la coordinació d'aquest Pla i de presentar a la Junta mesures pel bon funcionament d'aquest Pla o per fer les variacions que derivin del seu desenvolupament.

Acord de Junta de Facultat del 1 de juny de 2000.


Universitat Rovira i Virgili